Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudrichemStaatscourant 2018, 20450Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit Wegwerkzaamheden Woudrichemseweg

Logo Woudrichem

Nummer : VB2018W01

Ingangsdatum : van 3/04/18 tot en met 13/04/18

Onderwerp : Tijdelijke afsluiting

Locatie : Woudrichemseweg, Uppelse Hoek te Buiten de bebouwde kom

Type besluit : wegwerkzaamheden

Corsa kenmerken : 18.0003711 / 18.0003711

Het college van Burgemeester en Wethouders van Woudrichem

Overweging ten aan zien van het besluit

Gelet op

Artikel 18, lid 1, onder d, van de wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV’90), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

Overwegende

Dat op grond van het bepaalde in artikel 12 BABW plaatsing of verwijdering van verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

Dat betreffende wegvakken zijn gelegen binnen en in beheer zijn bij de gemeente Woudrichem;

De aanvraag is gedaan door Openbare Werken H. valkis.

Uit het oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Motivering

Om de werkzaamheden uit te voeren die voortvloeien uit verkeersbesluit VB2018D01 is het noodzakelijk om van 3 april tot en met 13 april de Woudrichemseweg tussen de Koppel en de N322 en de Uppelse hoek tussen de Omloop en de Woudrichemseweg af te sluiten voor alle verkeer. Hierdoor zal meer verkeer over de Koppel gaan rijden. Omdat de Koppel een smalle weg is, is bij ee nhogere intensiteit éénrichtingsverkeer nodig om de veiligheid op de weg te waarborgen tijdens de werkzaamheden.

Belangenafweging

Niet is gebleken dat belanghebbenden door het te nemen verkeersbesluit onevenredig worden benadeeld. Er is voor het verkeer een goede omleidingsroute mogelijk en voor de bewoners in het afgesloten gebied is voorzien in maatwerk.

Gehoord

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 24 BABW heeft over dit besluit overleg plaatsgevonden met de politie; eenheid Zeeland- West Brabant district de Baronie.

Besluiten

 • 1.

  Om een geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen in de Woudrichemseweg tussen de Koppel en de N322 en de Uppelse Hoek tussen de Omloop en de Woudrichemseweg buiten de bebouwde kom van 3 april tot en met 13 april 2018;

 • 2.

  Om éénrichtingsverkeer in te stellen op de Koppel van de Woudrichemseweg naar Zandwijk buiten de bebouwde kom van 3 april tot en met 13 april 2018;

 • 3.

  Dit te effectueren door het plaatsen van de borden C1 (gesloten verklaring) C2 (eenrichtingsverkeer, verboden in te rijden vandeze kant) en C3 (éénrichtingsverkeer, inrijden vanaf deze kant) van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV ’90);

 • 4.

  Een afschrift van dit besluit ter kennisname zenden aan:

  • 1.

   Politie, team Dongemond;

  • 2.

   Brandweer, team LVHA en dhr. M.Kuijpers;

  • 3.

   Ambulancepost Giessen, dhr. R. Bles;

  • 4.

   Arriva, omleidingen.brabantwest@arriva.nl;

 • 5.

  Dit besluit in werking te laten treden na de publicatie in de Staatscourant;

 • 6.

  Dit besluit tevens te publiceren op de gemeentepagina.

  

9 maart 2018

het college van burgemeester en wethouders van Woudrichem,

namens dezen,

   

ing. G.T. Boterblom

hoofd van de afdeling Openbare Werken

 

Het genomen besluit kunt u vanaf de eerste werkdag na deze publicatie, op afspraak inzien bij de balie van het gemeentehuis.

Wanneer u rechtstreeks in uw belang getroffen bent bij dit besluit, dan kunt u (schriftelijk en gemotiveerd) een bezwaarschrift indienen. Richt uw bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6, 4285 ZG te Woudrichem. De termijn voor het indienen van uw bezwaar is binnen zes weken na de datum van publicatie op de Staatscourant van het besluit. De datum van publicatie op de Staatscourant kan verschillen met de datum van publicatie in het Altenanieuws, controleer daarom altijd de datum van publicatie op de Staatscourant.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. U kunt daarom gelijktijdig met of na de indiening van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter verzoeken om een ‘voorlopige voorziening’ via de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA te Breda. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Voor meer informatie kunt u genoemde site raadplegen.