Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2018, 20053VerkeersbesluitenN316; verkeersbesluit aanleg ”Ontbrekende Schakel” in de gemeente Montferland

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2017 - 013826 D.D. 4 APRIL 201 8

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de in te stellen verkeersmaatregelen op het aan te leggen wegvak ”Ontbrekende Schakel” in de N316 in de gemeente Montferland.

Aanleiding

De provinciale weg N316 is een noord-zuid verbinding die vanaf Vorden via Hengelo (Gld), Doetinchem, Zeddam en ’s-Heerenberg loopt tot de Nederlands-Duitse grens. Tussen de autosnelweg A18 bij Doetinchem en de Bundesautobahn A3 (BAB A3) in Duitsland heeft de N316 een belangrijke functie voor het doorgaande (vracht-)verkeer. Dit deel van de N316 heeft ook een belangrijke rol in het wegennet van de gemeente Montferland, als ontsluiting van Zeddam en ‘s-Heerenberg en als ontsluiting van locaties van de bedrijventerreinen in de regio.

Tot enige tijd geleden liep de N316 door de kernen van Zeddam en ‘s-Heerenberg. Door de hoeveelheid verkeer door de kernen kwam het woon- en leefklimaat onder druk te staan. De verkeersdruk, en als gevolg daarvan het ontstaan van sluiproutes, neemt nog verder toe door onder andere de realisatie van economische ontwikkelingen in de regio. Een verslechtering van het woon- en leefklimaat is ongewenst.

Daarom is besloten om gefaseerd een omleiding aan te leggen. In 2005 is de Ingenieur B. Kersjesweg, de N316 omlegging Zeddam tussen Braamt en de Terborgseweg (N335) geopend; in 2007 gevolgd door de zuidelijke omlegging ’s-Heerenberg (N827), het gedeelte tussen de Meilandsedijk (N816) en de grensovergang met Duitsland.

Door het ontbreken van de schakel tussen de Terborgseweg (N335) en de zuidelijke omlegging ‘s-Heerenberg (N827 - Elsepasweg), kent de N316 een onlogisch tracéverloop. Het (doorgaande)verkeer op de N316 moet daardoor meerdere afslaande bewegingen maken om de provinciale weg te volgen. Hierbij wordt via de Drieheuvelenweg door de bebouwde kom van ‘s-Heerenberg gereden.

De provincie Gelderland gaat de N316 nu volledig maken door het realiseren van de ”Ontbrekende Schakel” tussen de Terborgseweg (N335) en de zuidelijke omlegging ‘s-Heerenberg (N827 - Elsepasweg). De aanleg van de ”Ontbrekende Schakel” maakt de N316 compleet en zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de A18 en BAB A3. Door deze rechtstreekse verbinding rijdt het (doorgaande)verkeer niet meer door de kern ’s-Heerenberg.

Het wegvak de ”Ontbrekende Schakel” wordt een provinciale weg en is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • -

  een gebiedsontsluitingsweg met twee rijstroken op één rijbaan (één in iedere rijrichting), gescheiden door een dubbele doorgetrokken middenstreep (asmarkering);

 • -

  gelegen buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur;

 • -

  het wegvak sluit aan de noordzijde aan op de bestaande rotonde N335-N316 en aan de zuidzijde op de bestaande rotonde N816-N827;

 • -

  buiten de aansluiting op de bestaande rotondes sluiten geen andere wegen aan op het aan te leggen wegvak. De “Ontbrekende Schakel” kruist de Hartjensstraat ongelijkvloers. Hier wordt de weg verhoogd, op een talud, aangelegd. De Hartjensstraat sluit aan op de parallelstructuur langs de hoofdrijbaan.

Voor de realisatie van de “Ontbrekende Schakel” in de N316 moeten diverse verkeersmaatregelen worden genomen om het verkeer in de nieuwe situatie op een goede en veilige manier af te kunnen wikkelen. De provincie Gelderland gaat de volgende verkeersmaatregelen nemen:

 • -

  Het instellen van de “Ontbrekende Schakel” als voorrangsweg buiten de bebouwde kom en het instellen van een inhaalverbod op deze weg;

 • -

  Het instellen van een verbod voor landbouwverkeer en (brom-)fietsers op de hoofdrijbaan van de “Ontbrekende Schakel”

 • -

  Het instellen van voorrangsregels om verkeer op de “Ontbrekende Schakel” voorrang te laten verlenen aan verkeer op de (bestaande) rotondes N335 en N816;

 • -

  Het instellen van voorrangsregels conform landelijke richtlijnen voor rotondes gelegen buiten de bebouwde kom, zodat (brom-)fietsers voorrang moeten verlenen aan kruisend verkeer op de “Ontbrekende Schakel” van en naar de rotonde;

 • -

  Het instellen van een gebod om de middengeleiders op de “Ontbrekende Schakel” voor de rotondes aan de rechter zijde te passeren;

Als wegbeheerder van de N316 is de provincie Gelderland verplicht voor deze maatregelen een verkeersbesluit te nemen.

Aangezien enkel de hoofdrijbaan in beheer komt bij de provincie en de parallelle structuren bij de gemeente Montferland, neemt de gemeente Montferland als wegbeheerder hiervoor separaat een verkeersbesluit.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

 • -

  artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 15, lid 1 en lid 2 Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

 • -

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • -

  afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

 • -

  het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Montferland en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland.

Zienswijzen

Op het ontwerp-verkeersbesluit, dat ter visie heeft gelegen van 18 januari tot en met 1 maart 2018, zijn geen zienswijzen ingediend.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

Het te realiseren wegvak van de N316 (”Ontbrekende Schakel”) heeft evenals de huidige N316 de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De provinciale weg N316 heeft tussen de autosnelweg A18 bij Doetinchem en de Bundesautobahn A3 (BAB A3) in Duitsland een belangrijke verkeersfunctie voor het doorgaande (vracht-)verkeer. Daarnaast heeft dit deel van de N316 ook een belangrijke rol in het wegennet van de gemeente Montferland als ontsluiting van Zeddam en ‘s-Heerenberg en als ontsluiting van de belangrijke bedrijventerreinlocaties in de regio.

Het wegvak tussen de Terborgseweg (N335) en de zuidelijke omlegging ‘s-Heerenberg (N827 - Elsepasweg) wordt node gemist. Hierdoor gaat er nog veel (doorgaand)verkeer door de kern ‘s-Heerenberg met als gevolg een toename van de verkeersdruk en een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

De provincie Gelderland gaat de N316 nu volledig maken door het realiseren van de ”Ontbrekende Schakel”, de verbinding tussen de eerder aangelegde omleiding Zeddam (Ingenieur B. Kersjesweg) en de zuidelijke omlegging ‘s-Heerenberg (N827 - Elsepasweg).

De aanleg van de ”Ontbrekende Schakel” zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de A18 en BAB A3. Met dit tracé ontstaat een route die het doorgaande verkeer tussen de A18 en BAB A3 om de kern ‘s-Heerenberg heen leidt, waardoor de verkeersdruk in de kern afneemt, de Drieheuvelenweg wordt ontlast en de bestaande en toekomstige bedrijventerreinen aan de zuidkant van ‘s-Heerenberg beter ontsloten zijn.

Met de afname van de verkeersdruk verbetert de leefbaarheid in ‘s-Heerenberg; de verkeersveiligheid neemt toe en de geluidbelasting neemt af. De afname van het verkeer op de Drieheuvelenweg is gunstig voor de Ecologische Hoofdstructuur waar deze weg doorheen loopt.

De ”Ontbrekende Schakel” krijgt de functie van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. Dit betekent dat de weg tot doel heeft het veilig en vlot verbinden en bereikbaar maken van verschillende gebieden. Bij dit type weg past een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. De weg is een hoofdverbinding en wordt daarom als voorrangsweg ingericht. De weg bestaat uit één rijbaan met twee rijstroken en krijgt een doorgetrokken dubbele asstreep waardoor inhalen verboden is.

Het wegvak is mede bedoeld om het doorgaande gemotoriseerde snelverkeer op een vlotte manier om de kern ‘s-Heerenberg te leiden. Dit wordt mogelijk gemaakt door op de ”Ontbrekende Schakel” geen wegen en percelen te ontsluiten en geen (brom-)fietsers en landbouwvoertuigen op de weg toe te laten. Door het snelheidsverschil belemmert landbouwverkeer een vlotte doorstroming, zeker in combinatie met het inhaalverbod dat voor het aan te leggen wegvak geldt. Voor landbouwverkeer zijn alternatieve routes via een parallelstructuur beschikbaar. Deze parallelwegen komen in beheer van de gemeente Montferland.

De kruising met de Hartjensstraat wordt ongelijkvloers uitgevoerd waarbij de Hartjensstraat onder de ”Ontbrekende Schakel” doorloopt, die verhoogd wordt uitgevoerd.

Besluit

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen ten behoeve van de aanleg van het wegvak de ”Ontbrekende Schakel” in de provinciale weg N316 in de gemeente Montferland het volgende verkeersbesluit:

 

 • I.

  door het plaatsen van borden model B1 van het RVV 1990 op de ”Ontbrekende Schakel” direct na de aansluitende rotondes, de weg aan te duiden als voorrangsweg tussen de rotonde bij de aansluiting met de N335 (noordzijde) en de N816 (zuidzijde);  

   

 • II.

  door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, op de ”Ontbrekende Schakel” naar de bestaande rotondes, een voorrangsregeling in te stellen waarbij het verkeer op de ”Ontbrekende Schakel” voorrang moet verlenen aan bestuurders op de kruisende wegen (rotondes);

 

 • III.

  door het aanbrengen van een dubbele ononderbroken asstreep als bedoeld in artikel 76 van het RVV 1990 een inhaalverbod in te stellen op de ”Ontbrekende Schakel” tussen de rotonde bij de aansluiting met de N335 (noordzijde) en de N816 (zuidzijde);

 

 • IV.

  door het plaatsen van borden model C9 van het RVV 1990 op de ”Ontbrekende Schakel” tussen de rotonde bij de aansluiting met de N335 (noordzijde) en de N816 (zuidzijde), de weg gesloten te verklaren voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/uur en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen;

 

 • V.

  door het plaatsen van de borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleiders in te stellen;

 

 • VI.

  door het plaatsen van borden model B6 van het RVV 1990, en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de (brom-) fietsoversteekplaatsen ter hoogte van de rotondes aan de noord- en zuidzijde van de ”Ontbrekende Schakel”, duiden dat (brom-)fietsers op het (brom-)fietspad voorrang moeten verlenen aan bestuurders op de kruisende weg (“Ontbrekende Schakel”); 

 

Ter inzage

 

De tekst van het verkeersbesluit is te vinden op de website van de provincie Gelderland

(www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht provinciale wegen->N316: Zeddam – ’s-Heerenberg).

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt bovengenoemd zaaknummer dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 18 april tot en met 30 mei 2018 ter inzage bij de informatiebalie van de provincie Gelderland, Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem en in het gemeentehuis van de gemeente Montferland, Bergvredestraat 10 in Didam.

  

Instellen beroep

 

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m VI van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

  

Gedeputeerde Staten van Gelderland,