Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 19931

Gepubliceerd op 17 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verkeersmaatregelen motorsportevenement 'Grasbaanraces Joure' op 26 mei 2018 op de Nutsbaan

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20180023/1940111110

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Motorclub Flying Boetoe te Joure binnengekomen op 22 februari 2018 om ten behoeve van het houden van een motorsport evenement 'Grasbaanraces Joure' op zaterdag 26 mei 2018 op de Nutsbaan enkele wegen af te mogen sluiten en aanvullende parkeermogelijkheden te treffen.

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • tijdens de jaarlijkse grasbaanraces op de Nutsbaan aan de Uilke Boonstralaan/Harddraversweg te Joure de verkeersintensiteiten in de straten rond genoemde locatie doorgaans groot zijn;

 • dit kan leiden tot (verkeers)gevaarlijke, ongewenste situaties en (gedeeltelijke) blokkades van wegen;

 • dat het derhalve ter verhoging en waarborging van de verkeersveiligheid en de waarborging van doorstroming verkeer, met name van belang voor de hulpdiensten, wenselijk is tijdens deze activiteiten verkeersmaatregelen te treffen op een aantal wegen rond deze baan;

 • dat de betreffende wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen en in eigendom en beheer zijn bij de gemeente De Fryske Marren;

 • dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

besluiten:

 • 1.

  door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het parkeren aan beide zijden te verbieden op de:

  • 1.

   Harddraversweg (voor zover gelegen tussen Kerkstraat en Sewei);

  • 2.

   Uilke Boonstralaan (voor zover gelegen tussen Blaauwhoflaan en Harddraversweg) en

  • 3.

   Omkromte.

 • 1.

  door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C01 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de Appelhoflaan en Blaauwhoflaan (voor zover gelegen tussen de aansluiting met Pastorielaan en Uilke Boonstralaan) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten, bewoners en deelnemers grasbaanraces, een en ander conform de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 24 april 2009, onderdeel van het besluit Verkeersmaatregelen in verband met het NK-Grasbaanraces op 16 mei 2009.

 

Joure, 21 maart 2018

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

 

Rechtsbescherming

 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl