Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 19845VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigen voorrangssituatie op de kruising van de Herenweg met de Maarsseveensepoort in Maarsseveen, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Krachtens artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 moeten maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg conform een verkeersbesluit, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Dit verkeersbesluit betreft het wijzigen van de voorrang op de kruising Herenweg-Maarsseveensepoort in Maarsseveen. Hiermee wordt de bestaande voorrangsweg op de Herenweg richting de Gageldijk en visa versa aangepast. De nieuwe voorrangsweg komt te liggen op de Maarsseveensepoort richting Gageldijk. Daarnaast wordt de fietsoversteek aan de aan de zuidoostelijke kant van de kruising opgeheven en verplaatst naar de noordwestelijke kant. Hiermee wordt aan deze zijde een dubbelzijdig fietspad met voorrang gerealiseerd. Ook zal er een voetgangersoversteekplaats aan deze zijde komen.

GELET OP

 • -

  het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

 • -

  de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  GVVP deel A, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 1 oktober 2013;

 • -

  GVVP deel C, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 29 maart 2016;

 • -

  GVVP deel D, vastgesteld door de raad van Stichtse Vecht op 3 juli 2017;

 • -

  De Herenweg in Maarsseveen is een erftoegangsweg binnen de kom met een maximum van 50km/uur.

 • -

  Het gedeelte van de Maarsseveensepoort in Maarsseveen in kwestie is een gebiedsontsluitingsweg met een maximum van 50km/uur.

 • -

  De gageldijk in Maarsseveen is een erftoegangsweg buiten de kom met een maximum van 60km/uur.

 • -

  Uit snelheidsmetingen is gebleken dat de snelheid (V85) op de Herenweg en Gageldijk in Maarsseveen respectievelijk 58 km/uur en 69 km/uur bedraagt.

   

Het is gewenst op de kruising Herenweg-Maarsseveensepoort in Maarsseveen de voorrangssituatie te wijzigingen. Door de wijziging van de voorrang wordt tegemoet gekomen aan de in het GVVP vast gestelde beleid, ter stimulering van het fietsverkeer (Nota C) en tegengaan van sluipverkeer dat de Herenweg-Gageldijk gebruikt als alternatief bij filevorming op de N230. De wijziging van de voorrang en de fysieke aanpassing van de rijweg, werkt tevens verkeersremmend. Daarnaast komen er voetgangersoversteekplaatsen op de Herenweg en op de weg naar de Maarsseveensche plassen. Hiermee wordt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op de Herenweg, Maarsseveensepoort en de Gageldijk in Maarsseveen verbeterd.

Voor deze voorrangswijziging worden op de Herenweg in zuidoostelijke richting verkeersbord B01, uit bijlage 2 van het RVV 1990, verwijderd en verkeersbord B06, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en haaientandmarkering langs en op de Herenweg geplaatst. Daarnaast zal op dit punt het brom- fietspad beginnen, hiervoor wordt het verkeersbord G12a langs de Herenweg bij het begin van het vrijliggende pad bij de kruising geplaatst. Het dubbelzijdige brom- fietspad vanaf de Tuinbouwweg en de Maarsseveensepoort richting de Maarsseveensche plassen en Utrecht zal onderdeel worden van de voorrangsweg.

Op de Herenweg in noordwestelijke richting aan de kant van de Gageldijk wordt bij het verkeersbord B01, uit bijlage 2 van het RVV 1990, het onderbord OB711 geplaatst. Aan de andere kant van de kruising, aan de kant van de Maarsseveensevaart, zal verkeersbord G12b, uit bijlage 2 van het RVV 1990, geplaatst worden.

Op en langs de Maarsseveensepoort worden B06 en haaientandmarkering verwijderd en verkeersborden B01, uit bijlage 2 van het RVV, en onderborden OB711 geplaatst.

De voetgangersoversteekplaatsen zullen middels verkeersborden L02, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en bij behorende wegmarkering worden aangeduid.

Het bestaande verkeerplateau blijft gehandhaafd. De voorrangssituatie op de kruising zal fysiek aangepast om de situatie te verduidelijken.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert matig positief op onderhavig besluit.

Ook is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met bewoners, bewonersvereniging, ondernemersvereniging en fietsersbond.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de algemene leefbaarheid en veiligheid van de bewoners en gebruikers van de Herenweg, Maarsseveensepoort en de Gageldijk in Maarsseveen, alsmede de voetgangers en het fietsverkeer op de hoofdfietsroute tussen Maarssen en de recreatiegebieden van de Maarsseveensche plassen en Utrecht is leidend bij deze afweging. Het doel is het beschermen van de bewoners en het fietsverkeer op deze wegen in Maarssenveen en het buitengebied van Maarssen. Alsmede het tegengaan van sluipverkeer A2-A27 en de N230. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP van de gemeente Stichtse Vecht.

Het belang van de bewoners en ondernemers is gewogen. Verkeer dat vanaf de Herenweg in Maarsseveen komt zal voorrang moeten verlenen aan het overige verkeer komende van en naar de Maarsseveensepoort. Hierdoor zal een beperkte vertraging opgelopen worden. Het overige verkeer maakt gebruik van de gebiedsontsluitingswegen van provincie.

De afwegingen tussen het beschermen van de bewoners, ondernemers en hun bezoekers, het tegen gaan van sluipverkeer, het verlagen van de snelheid op de kruising Herenweg-Maarsseveensepoort in Maarsseveen, de mate van overlast die het verkeer veroorzaakt, de leefbaarheid voor de bewoners en de verkeersveiligheid van het (fiets-)verkeer hebben geleid tot dit verkeersbesluit.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de voorrang op de kruising van de Herenweg-Maarsseveensepoort te Maarsseveen, formeel te wijzigen.

Hiervoor worden op de Herenweg in zuidoostelijke richting verkeersborden B01, uit bijlage 2 van het RVV 1990, verwijderd en verkeersborden B06, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en haaientandmarkering langs en op de Herenweg geplaatst. Ook wordt verkeersbord G12a langs de weg bij het begin van het vrijliggende pad geplaatst.

Op de Herenweg in noordwestelijke richting wordt bij het verkeersbord B01, uit bijlage 2 van het RVV 1990, het onderbord OB711 geplaatst. Aan de andere kant van de kruising, aan de kant van de Maarsseveensevaart, zal verkeersbord G12b uit bijlage 2 van het RVV 1990, geplaatst worden.

De voetgangersoversteekplaatsen op de Herenweg en de weg richting de Maarsseveensche plassen zullen middels verkeersborden L02, uit bijlage 2 van het RVV 1990, en bij behorende wegmarkering worden aangeduid.

Op en langs de Maarsseveensepoort worden B06 en haaientandmarkering verwijderd en verkeersborden B01, uit bijlage 2 van het RVV, en onderborden OB711 geplaatst.

De nieuwe voorrangssituatie zal fysiek worden benadrukt door een herinrichting van de kruising.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

Henriëtte Debets

Teammanager team Buiten

Maarssen, 2 april 2018

 

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.