Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2018, 19747Verkeersbesluiten



Gemeente Arnhem - Schuytgraaf veld 3, 17b en 22b

Logo Arnhem

De wijk Schuytgraaf in Arnhem is nog steeds in ontwikkeling. De woningen en de openbare ruimte, in de velden krijgen steeds verder vorm. De nieuwbouw en de openbare ruimte in de velden 3, 17b, 22b zijn of worden binnenkort opgeleverd. Net als alle andere woonstraten in de wijk Schuytgraaf worden de wegen in deze velden ingericht als verblijfsgebied met de daarbij behorende verkeersmaatregelen. Dat houdt in dat er onder meer een maximum-snelheid van 30 km per uur geldt. Daar waar mogelijk en wenselijk wordt parkeergelegenheid aangewezen. Om te voorkomen dat er buiten de daarvoor bedoelde plaatsen geparkeerd wordt, vinden we het noodzakelijk om een parkeerverbodszone in te stellen.

Volgens artikel 15 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Babw) dient in een verkeersbesluit voor het plaatsen van 30 km/uur borden te worden aangegeven op welke wijze aan de in de Uitvoeringsvoorschriften Babw genoemde voorschriften ten aanzien van 30 km/uur bebording is voldaan. In het onderhavige geval is op de volgende wijze aan deze bepalingen voldaan:

 • de betrokken wegen hebben voornamelijk een verblijfsfunctie,

 • de maximumsnelheid van 30 km/uur vloeit redelijkerwijs voort uit de aard en inrichting van de betrokken wegen,

 • daar waar nodig worden snelheidsremmers aangebracht,

 • de overgang van de 30 km/uur-zone naar wegen met een ander snelheidsregime wordt geregeld door middel van zoneborden en attentiemarkeringen,De in onderstaand verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WvW 1994) genoemde belangen:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte, overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • Wij zijn van mening dat in dit geval geen van de andere belangen uit artikel 2 van de WvW 1994 in het geding zijn.Genoemde wegen zijn in beheer bij de gemeente Arnhem.Er heeft overleg plaatsgevonden met de Korpschef Politie Nederland, Regio Oost Nederland, afdeling DROS.Op grond van het voorgaande komen wij tot het volgende besluit.BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM;gelet op:

 • artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de WvW 1994,

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 • het bepaalde in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

 • het bepaalde in artikel 15 van de WvW 1994;

   

  mede gelet op het:

 • Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Arnhem 2017,

 • Algemeen ondermandaat-, ondervolmacht- en ondermachtigingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Arnhem 2017,

 • Ondermandaatbesluit Teams Leefomgeving - Kernorganisatie cluster Wijken en Dienstverlening;

   

  b e s l u i t e n:

  1. door het plaatsen van borden overeenkomstig de modellen A1 (zone) van bijlage 1 van het RVV 1990 met opschrift “30”, in volgende wegen een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen:

 • Het Weer veld 22b

 • a.

  IJskristal

 • b.

  Zonnewende

 • c.

  Schemering

 • d.

  Winterkleed

 • e.

  Bliksemschicht

 • f.

  Ochtendauw

 • g.

  Lenteregen

 • h.

  Morgenrood

 • i.

  Avondlicht

 • j.

  Hertstorm

 • k.

  Herfsttooi

 • l.

  Maneschijn

 • m.

  Daglicht

   

  De Eilanden veld 17b

 • n.

  Laakoever

 • o.

  Zuidereiland

 • p.

  Noordereiland

   

  Veld 3 Noordelijk deel

 • q.

  Ringdijk

 • r.

  Achterwende

 • s.

  Voorwende

   

  Veld 3 zuidelijk deel

 • t.

  Wakerdijk

 • u.

  Slaperdijk

 • v.

  Dromerdijk

 • w.

  Zomerdijk

 • x.

  Winterdijk

 • y.

  Dijkvoet

 • z.

  Dijkkruin

  2. door het plaatsen van borden overeenkomstig model E1 (zone) van bijlage 1 van het RVV 1990 in het onder lid 1 genoemde straten het parkeren te verbieden (buiten de daarvoor bestemde plaatsen).

 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

namens het college,

 

P.C.C. Marres

Hoofd van de afdeling Vergunning en Handhaving

 

Datum: 3 april 2018

Zaaknummer: 236593

 

Indien u het met deze beslissing niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop deze beslissing is verzonden c.q. bekendgemaakt bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem (Postbus 9200, 6800 HA Arnhem) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen, onder vermelding van datum en zaaknummer van het besluit.

Tevens kan, nadat bezwaar is gemaakt, op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening (in tweevoud) worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Rechtbank Gelderland, Afdeling bestuursrecht, Walburgstraat 2-4, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).