Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 19401OverigWijzigingsplan ‘Duivenvoordestraat’ (herstelbesluit), gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het herziene wijzigingsplan ‘Duivenvoordestraat’, overeenkomstig artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, door het college op 3 april 2018 is vastgesteld. Met ingang van 5 april 2018 tot en met 16 mei 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Het wijzigingsplan maakt de realisatie van woningbouw op de voormalige locatie van sportclub A.S.C. aan de Duivenvoordestraat in Oegstgeest mogelijk.

 

Aanleiding voor dit herstelbesluit is de tussenuitspraak van 17 januari 2018 van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ECLI:NL:RVS:2018:134). In deze tussenuitspraak wordt het college burgemeester en wethouders in de gelegenheid gesteld om de door de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geconstateerde gebreken in het besluit van 8 november 2016 binnen 26 weken te herstellen. Met dit herstelbesluit komen wij hieraan tegemoet.

 

Ten opzicht van het op 8 november 2016 vastgestelde wijzigingsplan ‘Duivenvoordestraat’ zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd;

 

Bouwvlakken

De doorgaande bouwvlakken zijn aangepast naar losse bouwvlakken per hoofdmassa. Hierdoor zijn de maximale planologische bebouwingsmogelijkheden en daarmee de toename aan verharding in het plan verkleind.

 

Watercompensatie

Om te voorkomen dat de groene oevers uit het plangebied zouden verdwijnen is gezocht naar andere mogelijkheden om het verharde oppervlak te verkleinen respectievelijk om het wateroppervlak te vergroten. Deze mogelijkheden zijn gevonden in het versmallen van de wegen in het plangebied, waardoor eenrichtingsverkeer mogelijk wordt, het verlengen van de noordelijke watergang en het vervangen van de duiker door een brug. De door de versmalling van de wegen vrij gekomen gronden worden bestemd als 'Groen 1'. De hoeveelheid benodigde watercompensatie is op basis van deze wijzigingen herberekend. Daarnaast is dit water op de verbeelding nu overal aangeduid met de bestemming 'Water'. Ter plaatse van de bruggen, die als 'Verkeer' zijn bestemd, is een aanduiding opgenomen dat hier uitsluitend bruggen mogen worden gerealiseerd.

 

Drainagevoorziening zijde Juffermansstraat

Aan de zijde van de Juffermansstraat is een oplossing voor mogelijk afstromend water gevonden in de vorm van een grondkerende wand, grindkoffer met drainagevoorziening, waardoor hemelwater vanaf het plangebied niet meer richting het achterpad en de tuinen achter woningen aan de Juffermansstraat kan stromen. Hemelwater dat in deze tuinen en op dit achterpad valt kan via infiltratie wel de drainagevoorziening bereiken, waardoor ook dit water wordt afgevoerd, los van de al bestaande mogelijkheid dat dit water wordt afgevoerd via de bestaande hemelwaterafvoer onder het achterpad.

 

Voorwaardelijke verplichtingen

Aan de al in het wijzigingsplan opgenomen voorwaardelijke verplichtingen voor het aanleggen van het trapveld en de ontsluitingswegen zijn nog de volgende vier voorwaardelijke verplichtingen toegevoegd:

 • 1.

  het aanleggen en in standhouden van de drainagevoorziening aan de zijde van de Juffermansstraat;

 • 2.

  het aanleggen van de watergang gelijktijdig of voorafgaand aan de bouw;

 • 3.

  het niet mogen aansluiten van de terrassen op de hemelwaterafvoeren en

 • 4.

  het niet op een hoger peil mogen aanleggen van de woningen in het plangebied dan het gemiddelde peil van de woningen aan de Juffermansstraat.

Met deze aanvullende voorwaardelijke verplichtingen wordt geborgd dat (ook) bestuursrechtelijk kan worden afgedwongen dat de verplichtingen worden nagekomen indien en zodra aan de voorwaarden is voldaan.

 

Tegen dit herstelbesluit staat niet opnieuw beroep open. Het herstelbesluit zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt en aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de (resterende) procespartijen worden toegezonden.