Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2018, 19075Ruimtelijke plannenInspraak op ontwerp beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht bieden op grond van de inspraakverordening de mogelijkheid aan ingezetenen en belanghebbenden om vanaf 5 april 2018 tot en met 18 april 2018 in te spreken op de ontwerp beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II.

Vigerende bestemmingsplannen dienen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening eens in de tien jaar geactualiseerd te worden. Door een beheersverordening vast te stellen wordt aan deze actualiseringsplicht voldaan. De beheersverordening is in hoofdzaak gebaseerd op een gedeelte van het huidige bestemmingsplan Dijkstrook – Middenpolder en is conserverend van karakter. Het besluitgebied van de beheersverordening Dijkstrook – Middenpolder II valt globaal in twee gebieden te delen. Het eerste deelgebied wordt globaal in het noorden begrensd door de Willem Dreeslaan, in het oosten door de grote Waal, in het zuiden tot het dijklint en het westelijk deel door de Edelweisslaan. Deelgebied twee wordt in het noorden begrensd door het dijklint in het oosten tot en met het Buitenhof in het zuiden door rivier Beneden-Merwede en in het westen door de Pontonniersweg. Over het voornemen voor het opstellen van deze beheersverordening wordt geen mogelijkheid geboden tot het indienen van zienswijzen.

De beheersverordening bestaat uit een verbeelding van het besluitgebied, regels en een toelichting. Qua vormgeving is de beheersverordening Dijkstrook - Middenpolder II vergelijkbaar met een bestemmingsplan. De procedure van totstandkoming is veel korter. Voor burgers, bedrijven en belanghebbenden is het nu bekendgemaakte inspraakmoment het enige moment om te reageren op de beheersverordening. Het is mogelijk op verzoek een toelichting op het plan te krijgen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening via onderstaande contactgegevens.

De ontwerp beheersverordening Dijkstrook – Middenpolder II ligt van donderdag 5 april tot en met woensdag 19 april 2018 ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) worden ingezien en gedownload.

Tijdens de termijn van ter inzage legging bestaat de mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk op de stukken te reageren. Deze reacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 3350 AA Papendrecht. Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de ter inzage legging, een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, taakveld Ruimtelijke ordening (14078). Het is niet mogelijk telefonisch uw inspraakreactie kenbaar te maken.

Na afloop van de inspraaktermijn zullen ingekomen reacties worden samengevat in een eindverslag van de inspraakprocedure en betrokken worden bij de besluitvorming tot vaststelling.

Papendrecht, 4 april 2018