Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerneuzenStaatscourant 2018, 18897Ruimtelijke plannenBEKENDMAKING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN TERNEUZEN, OTHENE OOST

Logo Terneuzen

Ontwerpbestemmingsplan

 

Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken bekend dat zij, op grond van de artikelen 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, alsmede artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, ter inzage leggen:

  • het ontwerpbestemmingsplan Terneuzen, Othene Oost.

 

Doel bestem mingsplan

Voor het woongebied Othene is door de gemeenteraad in juni 2005 het bestemmingsplan Othene Zuid vastgesteld. Voor het oostelijk deel van dit woongebied wordt nu het bestemmingsplan Terneuzen, Othene Oost in procedure gebracht. De stedenbouwkundige structuur zoals vastgesteld in 2005 blijft hierbij leidend en gehandhaafd.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen ter inzage van donderdag 5 april 2018 tot en met woensdag 16 mei 2018. De openbare voorbereidingsprocedure zoals bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing. Het ontwerpbestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0715.BPTNZOTH01-ON01 is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en op http://www.terneuzen.nl/Inwoners_Terneuzen/Wonen/Bestemmingsplannen.

De stukken kunnen ook digitaal worden ingezien bij de publieksbalies in Terneuzen en Axel. Wij vragen u voor het inzien van de stukken een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 14 0115.

 

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak met de heer L. van Immerseel van het team Planvorming, telefoon 140115 (vanuit het buitenland 0031 115 455000). Van een mondelinge zienswijze maken wij een verslag. Een zienswijze kunt u ook per email indienen bij wro@terneuzen.nl.

 

WET MILIEUBEHEER

 

Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit Terneuzen, Othene Oost

 

Burgemeester en wethouders van Terneuzen maken op grond van artikel 7.17 van de Wet milieubeheer bekend dat er voor het bestemmingsplan ‘Terneuzen, Othene Oost’ geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Op grond van de Wet milieubeheer dient voor het bestemmingsplan beoordeeld te worden of de activiteit die dit bestemmingsplan mogelijk maakt (het bouwen van woningen), zodanige nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt, dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

Uit het opgestelde ontwerp van het bestemmingsplan blijkt dat de in het bestemmingsplan mogelijk gemaakte activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Bestaande milieucontouren in het plangebied ondergaan door deze bouw geen wijziging. Daardoor is het opstellen van een milieueffectrapport niet nodig.

Het m.e.r. beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het nieuw vast te stellen bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren tegen dit m.e.r. beoordelingsbesluit kunt u als zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan inbrengen.

 

Terneuzen, 4 april 2018

Burgemeester en wethouders van Terneuzen,

De secretaris, De burgemeester,

J.G. Princen J.A.H. Lonink