Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 18676VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: instellen zone 60 km/uur op de Rijksweg / Provincialeweg tussen de rotonde Provincialeweg en de Oudeweg en op de Rijksweg vanaf het kruispunt met de Sluisweg te Sint Philipsland, gemeente Tholen

Logo Waterschap Scheldestromen

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

- dat de Rijksweg / Provincialeweg (tussen de rotonde Provincialeweg en De Sluis) gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-I met een snelheidsregime van 80 km per uur;

- dat de Rijksweg / Provincialeweg een circa 5,7 kilometer lange rechte weg is;

- dat op de Rijksweg / Provincialeweg ter hoogte van Sint Philipsland tussen de 1100 en 3000 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

- dat ter hoogte van Sint Philipsland veel verkeer van de Rijksweg / Provincialeweg afslaat of er juist oprijdt;

- dat hiertoe ter hoogte van Sint Philipsland enkele linksaf vakken en rechtsaf vakken zijn opgenomen in de Rijksweg/ Provincialeweg;

- dat de gemiddeld gereden snelheid op de Rijksweg / Provincialeweg ter hoogte van Sint Philipsland tussen de 60 en 75 km/uur ligt;

- dat fietsers en bromfietsers beschikken over een vrijliggend, verplicht (brom-)fietspad gelegen aan de noordzijde van de weg;

- dat de wegen die aansluiten op de Rijksweg / Provincialeweg ter hoogte van Sint Philipsland voornamelijk gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km per uur (alleen de Luijsterlaan is een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een snelheidsregime van 30 km/uur);

- dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Rijksweg / Provincialeweg, middels een voorrangsregeling;

- dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Rijksweg / Provincialeweg niet overeenkomt met het gebruik;

- dat het daardoor gewenst is om op Rijksweg / Provincialeweg tussen de rotonde Provincialeweg en de Oudeweg de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

- dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden;

- dat de Rijksweg vanaf het kruispunt met de Sluisweg doodlopend is;

- dat aan het laatste wegvak van de Rijksweg een horecagelegenheid met diverse parkeerplaatsen en een aanmeerplaats voor een veerpont gelegen is;

- dat het huidige snelheidsregime van 80 km/uur op dit laatste deel van de Rijksweg niet overeenkomt met het gebruik;

- dat het daardoor gewenst is om op de Rijksweg vanaf de Sluisweg / Del Campoweg de snelheidslimiet te verlagen van 80 km/uur naar 60 km/uur;

- dat de belijning op de gehele Rijksweg / Provincialeweg vanaf de rotonde Provincialeweg tot aan het gebied bij de veerpont wordt gewijzigd, waarbij de asmarkering komt te vervallen en vervangen wordt door kantmarkering (onderbroken streep aan beide zijden van de rijbaan), conform de richtlijnen voor erftoegangswegen;

- dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

-- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

-- het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

-- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

- dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 24-02-2018);

- dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Tholen en dat coördinator beleid en beheer openbare ruimte & mobiliteit d.d. 01-03-2018 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

BESLUIT

Tot het instellen van:

- een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Rijksweg / Provincialeweg (tussen de rotonde Provincialeweg en de Oudeweg), gemeente Tholen, door deze wegen volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door:

-- het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Rijksweg ten westen van de Oudeweg en de Provincialeweg ten westen van de rotonde met de Lange Kruisweg;

-- het plaatsen van borden A01-60 zb, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Luijsterlaan, de Oostdijk, de Stationsstraat, de Kwekerijweg en de Industrieweg (komende vanaf de kern richting de Rijksweg op het portaal van de komgrens einde bebouwde kom);

-- het plaatsen van borden A01-60 zb herhaling, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Oudeweg (ten noorden en ten zuiden van de Rijksweg), de Oostdijk (noordzijde van de Rijksweg) en de Henriëttedijk;

-- het verwijderen van borden A01-60 ze op de Oudeweg (ten noorden en ten zuiden van de Rijskweg), de Oostdijk (noordzijde van de Rijksweg) en de Henriëttedijk;

- een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Rijksweg (vanaf het kruispunt met de Sluisweg), gemeente Tholen, door deze weg volledig op te nemen binnen de zone 60 km per uur. Dit door het plaatsen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Rijksweg ter hoogte van de Sluisweg.

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.