Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenStaatscourant 2018, 1846VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Noordlangeweg en Colijnsplaatseweg, Colijnsplaat

Logo Waterschap Scheldestromen

Betreft: Instellen zone 60 km/uur op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg), gemeente Noord-Beveland

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

overwegende:

 • -

  dat de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) gecategoriseerd is als erftoegangsweg type-A met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg) gecategoriseerd is als gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 80 km per uur;

 • -

  dat deze wegen de primaire verbinding tussen Colijnsplaat en de 1e Deltaweg vormen;

 • -

  dat op de Noordlangeweg circa 2.800 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat op de Colijnsplaatseweg circa 2.000 motorvoertuigen per werkdag geteld zijn;

 • -

  dat de wegen die aansluiten op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg) erftoegangswegen type-B zijn, met een bijbehorend snelheidsregime van 60 km per uur;

 • -

  dat deze wegen ondergeschikt aansluiten op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg), middels een voorrangsregeling;

 • -

  dat fietsers en bromfietsers over de rijbaan van de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg) moeten rijden;

 • -

  dat het huidige snelheidsregime van 80 km per uur op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg) niet overeenkomt met de vormgeving en gebruik;

 • -

  dat het daardoor gewenst is om op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg), de snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur;

 • -

  dat de EHK-60 markering (rijlopermarkering) reeds is aangebracht op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg);

 • -

  dat door het instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur fietsers en bromfietsers veiliger gebruik kunnen maken van de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg);

 • -

  dat de geldende voorrangsregelingen ter hoogte van de kruispunten met de aansluitende wegen in stand gehouden worden, om zo het onderscheid tussen erftoegangsweg type A en erftoegangsweg type B aan te geven;

 • -

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • -

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (positief advies d.d. 14-12-2017);

 • -

  dat de maatregel is voorgelegd aan de gemeente Noord-Beveland en dat het college van de gemeente d.d. 21-12-2017 heeft aangegeven geen bezwaren te hebben;

besluit:

Tot het instellen van:

-een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Noordlangeweg (tussen de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg) en de Colijnsplaatseweg (tussen de grens bebouwde kom van Colijnsplaat en de Noordlangeweg), gemeente Noord-Beveland, door deze wegen volledig op te nemen binnen de bestaande zone 60 km per uur. Dit door het verwijderen van borden A01-60 zb/ze, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990, op de Noordlangeweg ter hoogte van de Colijnsplaatseweg, de Korteweg en de Molenweg en deze te herplaatsen op Colijnsplaatseweg ten zuiden van de Noordlangeweg, de Noordlangeweg na het passeren van de Parallelweg van de 1e Deltaweg en de Colijnsplaatseweg ter hoogte van de bebouwde kom grens van Colijnsplaat (A01-60 zb).

E.e.a. conform bijgevoegde tekening 2017044506 (d.d. 05-12-2017).

Middelburg, 20 december 2017.

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

Mededelingen

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.