Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2018, 1839Overig

Bekendmaking subsidieplafond behorende bij Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel

De naamloze vennootschap: Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V., gezeteld te Deventer, kantoorhoudende Laan van Malkenschoten 40A, 7333 NP Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06060570;

voor deze: P.J.E. Rhemrev, gevolmachtigde

te dezen handelend als enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Innovatiefonds Overijssel II B.V., met zetel te Zwolle, kantoorhoudende Laan van Malkenschoten 40A, 7333 NP Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64424111;

gelet op:

artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel, bijlage III bij PS/2015/737 en het besluit van Innovatiefonds Overijssel II B.V. op 8 januari 2018;

deelt mee:

dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 van de Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel het volgende subsidieplafond is vastgesteld:

Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel: € 750.000,– gedurende het tijdvak dat aanvangt op 15 januari 2018 om 9.00 uur en eindigt op 21 december 2018 om 16.00 uur.

Volgorde van behandeling: gelet op artikel 11 Subsidieverordening Innovatiekrediet Overijssel: in volgorde van ontvangst. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de behandeling van die aanvragen vastgesteld door middel van prioritering op basis van de punten die de aanvraag behaalt. De prioritering vindt plaats op basis van het hoogst aantal behaalde punten op basis van de verhouding van de aangevraagde lening tot de financiële bijdrage van de aanvrager aan het projectplan (maximaal 100 punten).