Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2018, 17746Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Langeweg Hoek Bovenweg”

Logo Grootegast

Burgemeester en wethouders van Grootegast maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 20 februari 2018 het bestemmingsplan “Langeweg hoek Bovenweg” gewijzigd heeft vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan “Langeweg hoek Bovenweg” heeft betrekking op een herstructureringslocatie binnen de bebouwde kom van het dorp Grootegast. Het gaat bij de herstructurering  om de gedeeltelijke sloop en verbouw van een bestaand pand tot twee woningen, de nieuwbouw van vier woningen en de aanleg van een parkeerplaats.

 

De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreffen aanpassingen aan de bouwblokken.  

 

Het besluit omtrent vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 27 maart 2018 tot en met maandag 7 mei 2018 ter inzage voor een ieder. Het vastgestelde bestemmingsplan is in digitale vorm tevens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0015.BPGG16HERS1-VA01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan hebben wij beschikbaar gesteld op: http://gatekeeper.leek.nl/grootegast/plannen/.

 

Beroep 

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u gedurende de beroepstermijn van zes weken beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging aan (woensdag 28 maart 2018 tot en met dinsdag 8 mei 2018). Beroep kan worden ingesteld door:

 

  • 1.

    Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpbestemmingsplan;

  • 2.

    Een ieder tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;

  • 3.

    Een belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indiening kan ook via het digitale loket van de Raad van State op www.raadvanstate.nl. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmingsplan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

 

Voorlopige voorziening

Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente Grootegast, telefoonnummer (0594) 695795.