Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 1683VerkeersbesluitenOnderwerp: Verbod op doorgaand vrachtverkeer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegende ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 2.

  Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten en gebieden.

Vanwege de ligging van gemeente Geertruidenberg, in de oksel van de A27 en de A59 (nabij knooppunt Hooipolder), ervaren inwoners een grote mate van overlast van vooral vrachtverkeer. Vanwege doorstromingsproblemen op eerder genoemde wegen worden verschillende routes binnen de gemeentegrenzen van Geertruidenberg gebruikt als sluiproute. Juist het doorgaande vrachtverkeer brengt ongewenste verschijnselen met zich mee op het gebied van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Binnen onze kernen vinden wij de verblijfsfunctie belangrijker dan de verkeersfunctie voor doorgaand verkeer. Daarnaast doet geluids-en trillingsoverlast afbreuk aan de leefbaarheid binnen onze gemeente.

Hierover zijn bij de gemeente herhaaldelijk klachten geuit door inwoners. Daarnaast ontstaat er schade aan de weg hetgeen wij als wegbeheerder onacceptabel achten. Hierdoor heeft de gemeenteraad in haar belangenafweging besloten over te gaan tot het instemmen van een verbod op doorgaand vrachtverkeer voor de drie woonkernen van onze gemeente. Het college geeft middels dit verkeersbesluit uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad.

In de afweging is rekening gehouden met het feit dat er voor het vrachtverkeer voldoende alternatieve en acceptabele routes zijn om hun bestemming te bereiken zonder daarmee de woongebieden in onze gemeente te hoeven belasten. In onze ogen is het daarmee gerechtvaardigd voor de woonkernen te komen tot een verbod op doorgaand vrachtverkeer.

Het verbod is uitgezonderd voor vrachtverkeer met een bestemming of herkomst binnen de gemeentegrenzen.

Concreet betekent dit:

 • dat doorgaand vrachtverkeer niet is toegestaan in de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk;

 • dat de verkeermaatregel uitgezonderd is voor vrachtverkeer met een aantoonbare bestemming of herkomst binnen de gemeentegrenzen;

 • dat vrachtverkeer dat een bestemming heeft binnen de gemeentegrenzen niet benadeeld worden;

 • dat het genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Geertruidenberg.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Besluit

 • 1.

  Het instellen van een verbod op doorgaand vrachtverkeer door het plaatsen van verkeersborden C07-ZB met onderbord “uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer” en C07-ZE uit bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Raamsdonksveer, 8 januari 2018

 

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

 

 

H.H.A.M. de Jongh

clustermanager Buitenruimte

 

 

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U dient dit bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van genoemd besluit niet.

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 076-5311311) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.