Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 16700Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Singel 1 in Vreeland, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Singel 1 in Vreeland, het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh)  en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vanaf vrijdag 23 maart tot en met donderdag 3 mei 2018 ter inzage ligt.

Inhoud

De locatie Singel 1 is gelegen op het voormalig EVAB terrein in Vreeland. Het pand van het voormalige autobedrijf staat al enkele jaren leeg. Direct ten noorden van de locatie ligt een boomgaard. Dit perceel is eveneens meegenomen in de plannen. De bestaande bebouwing in het plangebied, bestaande uit een voormalig garagebedrijf zal worden afgebroken. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van 11 grondgebonden woningen mogelijk gemaakt.

Het nieuwe bestemmingsplan is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau op de gevels van drie nieuwe woningen, vanwege het gezoneerde industrieterrein Van Leer / Mur, hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van B & W wil voor het plan gebruik maken van deze mogelijkheid en heeft het ontwerp van het besluit hogere waarden opgesteld. De gemeente kan het bestemmingsplan pas vaststellen, nadat de ontheffing van de voorkeurswaarde is verleend.

Voor het nieuwe bestemmingsplan is een aanmeldingsnotitie gedaan in het kader van de Wet milieubeheer. De aanmeldingsnotitie is getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer. Het college van B & W heeft besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden voor de ontwikkeling.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904. BPSingel1VLD-OW01) en de aanmeldingsnotitie vanaf vrijdag 23 maart 2018 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan Singel 1, het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn vanaf vrijdag 23 maart tot en met donderdag 3 mei 2018 zonder afspraak in te zien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen.

Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Martens of de heer. H. Steutel (tel. 14 0346).

Voor informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden en het m.e.r.-beoordelingsbesluit neemt u contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht (tel. 088 – 022 50 00).

Reageren

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het besluit ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

Vanaf vrijdag 23 maart 2018 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het ontwerpbestemmingsplan Singel 1,  het ontwerpbesluit hogere waarden Wgh en het m.e.r.-beoordelingsbesluit.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het m.e.r.-beoordelingsbesluit richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘‘Zienswijze Singel 1 Z/18/133733’.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit richt u aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze hogere waarden Singel 1 Z/18/133733’.

Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw J. Martens of de heer H. Steutel (tel. 14 0346).