Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZandvoortStaatscourant 2018, 16508VerkeersbesluitenVerkeersbesluit ten behoeve van het plaatsen van tijdelijke verkeerstekens en verkeersmaatregelen voor het weekend van de Circuit Run 2018 te Zandvoort.

Logo Zandvoort

Kenmerkt: 2018-141670

Zaaknummer: 2018-141662

Datum: 13 maart 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ZANDVOORT

Overwegende:

dat uit het oogpunt van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) het nodig is om een verkeersbesluit te nemen om, zoals hierna gemotiveerd zal worden;

- de veiligheid op de weg te verzekeren;

- weggebruikers en passagiers te beschermen;

- de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende evenementen, te vergunnen, namelijk:

1. het wandelevenement de ‘30 van Zandvoort’ op zaterdag 24 maart 2018;

2. het fietsevenementen de ‘Omloop van Zandvoort’ op 25 maart 2018;

3. het hardloopevenement de ‘Runner’s World Zandvoort Circuit Run’ op zondag 25 maart 2018;

4. het ‘Dorpsfeest’ dat volgt op hiervoor genoemde sportevenementen op zaterdag 24 en zondag 25 maart 2018 in het centrum van Zandvoort;

dat het gewenst is om tijdelijk verkeerstekens te plaatsen en of te verwijderen op en aan de weg voor het organiseren van deze evenementen in het weekend van 24 en 25 maart 2018 te Zandvoort;

dat de tijdelijke verkeersmaatregelen voor de periode zaterdag 24 maart 2018 van 04:00 uur tot zondag 25 maart 20:00 uur bestaan uit het, al dan niet met onderbrekingen, afzetten van:

1. de Achterweg, tussen de Haltestraat en de Spoorbuurtstraat;

2. de Diaconiehuisstraat, tussen de Haltestraat en de Nieuwstraat;

3. het Gasthuisplein, tussen de Swaluëstraat en de Kruisstraat

4. de Haltestraat, tussen het Raadhuisplein en de Zeestraat;

5. de Kanaalweg, tussen de Haltestraat en de Oosterstraat;

6. de Kleine Krocht, tussen het Gasthuisplein en het Raadhuisplein;

7. de Koningsstraat, tussen de Haltestraat en de Oosterstraat;

8. de Schoolstraat, tussen de Haltestraat en het Schoolplein;

9. de Willemstraat, tussen de Haltestraat en het Schoolplein;

10. het Schoolplein, tussen de Schoolstraat, Willemstraat en de Louis Davidsstraat;

11. de Swaluëstraat, tussen het Gasthuisplein en de Pakveldstraat;

dat het effect van deze tijdelijke verkeersmaatregelen is dat deze wegen tijdelijk niet meer bereikbaar zijn voor al het verkeer;

dat de verkeersmaatregelen zullen bestaan uit het plaatsen van verkeersborden met het verkeersteken C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’, met zonale werking te plaatsen zodat het verkeer geen gebruik meer maken van de genoemde wegen;

dat voorafgaande aan de maatregelen vooraankondigingsborden worden geplaatst met een aankondiging van de evenementen met daarop de tekst ‘Evenement – Weekend Circuit Run’ – ‘Niet parkeren – No parking – Nicht parken’ – Van: 24-03-2018 – 04:00 uur – Tot: 25-03-2018 – 20:00 uur’ om het aangewezen gebied tevens vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

dat, aanvullend op de tijdelijke verkeersmaatregelen van de voornoemde periode, de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden uitgevoerd voor de periode zondag 25 maart 2018 van 04:00 uur tot zondag 25 maart 20:00 uur, welke bestaan uit het, al dan niet met onderbrekingen, afzetten van:

1. het Badhuisplein, tussen de Burgemeester Engelbertsstraat en de Thorbeckestraat;

2. de Brederodestraat, tussen de Boulevard Paulus Loot en het Ingenieur Friedhoffplein;

3. de Boulevard Barnaart, tussen de Boulevard Barnaart (N200) en de Strandafgang Barnaart;

4. de Boulevard Paulus Loot, tussen de Seinpost weg en de Brederodestraat;

5. de Burgemeester van Alphenstraat, tussen de Van Lennepweg en de op Boulevard Barnaart (N200);

6. het fietspad tussen Zandvoort en Noordwijk nabij de Brederodestraat;

7. de Ir. E.J.J. Kuinderstraat, tussen de Zeestraat en het Stationsplein;

8. de Joh. G. Mezgerstraat, tussen de Van Lennepweg en de Ontvanger Schoutenstraat;

9. de Louis Davidsstraat, tussen de Prinsesseweg en het Raadhuisplein;

10. de Thorbeckestraat, tussen de Vuurboetstraat en de Boulevard Paulus Loot;

11. de Prinsesseweg, tussen de Louis Davidsstraat en de Oosterstraat;

12. het Raadhuisplein;

13. de Seinpostweg, tussen de Thorbeckestraat en de Boulevard Paulus Loot;

14. het Stationsplein;

15. de Tjerk Hiddesstraat, vanaf de Burgemeester van Alphenstraat;

16. de Trompstraat, vanaf de Burgemeester van Alphenstraat;

17. de Van Speijkstraat, tussen het Stationsplein en de Van Lennepweg;

18. de Van Lennepweg, tussen de Van Speijkstraat en de Burgemeester van Alphenstraat;

19. de Van Galenstraat, vanaf de Burgemeester van Alphenstraat;

20. het Wagenmakerspad, tussen de Burgemeester Engelbertsstraat en het Gasthuisplein;

21. de Zeestraat, tussen de Haltestraat en de Burgemeester Engelbertsstraat;

dat het effect van deze tijdelijke verkeersmaatregelen is dat deze wegen tijdelijk niet meer bereikbaar zijn voor al het verkeer;

dat de verkeersmaatregelen zullen bestaan uit het plaatsen van verkeersborden met het verkeersteken C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’, met zonale werking te plaatsen zodat het verkeer geen gebruik meer maken van de genoemde wegen;

dat voorafgaande aan de maatregelen vooraankondigingsborden worden geplaatst met een aankondiging van de evenementen met daarop de tekst ‘Evenement – Weekend Circuit Run’ – ‘Niet parkeren – No parking – Nicht parken’ – Van: 25-03-2018 – 04:00 uur – Tot: 25-03-2018 – 20:00 uur’ om het aangewezen gebied tevens vrij te houden van geparkeerde voertuigen;

dat ondersteunend aan deze wegafsluitingen het verkeer voor het evenement de ‘Omloop van Zandvoort’ wordt geleidt naar het parkeerterrein De Zuid (P-Zuid) om aldaar te parkeren;

dat ondersteunend aan de wegafsluitingen het verkeer voor het evenement de ‘Runner’s World Zandvoort Circuit Run’ wordt geleidt naar het parkeerterrein van het Circuit Zandvoort en de parkeergelegenheden langs de Boulevard Barnaart om aldaar te parkeren;

dat de omleidingsroutes voor het verkeer behoren bij dit verkeersbesluit en de verleende evenementenvergunningen voor de ‘Omloop van Zandvoort’ en de ‘Runner’s World Zandvoort Circuit Run’;

dat de betreffende omleidingsroutes zijn afgestemd met betrokken instanties, zoals hulp- en nooddiensten, politie en de organisator van de evenementen, namelijk Le Champion;

voor de periode zondag 25 maart 2018 van 04:00 uur tot zondag 25 maart 20:00 uur buslijn 80 wordt omgeleid via de Hogeweg en hiervoor twee tijdelijke bushaltes wordt gerealiseerd ter hoogte van Hogeweg 30 en Hogeweg 37;

voor de twee tijdelijke bushaltes de aanwezige parkeerplaatsen ter hoogte van Hogeweg 30 en Hogeweg 37 tijdelijk worden opgeheven, zodat de bus ter hoogte van de tijdelijke bushaltes kan halteren;

dat voor de periode zondag 25 maart 2018 van 04:00 uur tot zondag 25 maart 20:00 de rijrichting op de Grote Krocht, tussen het Raadhuisplein en de Hogeweg, tijdelijk wordt omgedraaid om de roulatie te behouden van verkeer komende vanaf de Oranjestraat via het Raadhuisplein;

dat na het beëindigen van de evenementen de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee eenieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de wegen binnen voornoemd gebied op het moment van realisatie in beheer zijn bij en onderhouden worden door de gemeente Zandvoort en voorts zijn gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Zandvoort.

Gelet op:

op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van verkeerstekens genoemd in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), alsmede voor de daar onder aan te brengen, te wijzigen ofte verwijderen onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voormaatregelen op of aan de weg, voor wijzigingen van de inrichting van de weg, of voor het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien deze leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van de weg of weggedeelte gebruik kan maken;

overeenkomstig artikel 18, eerste lid, onder d, van de WVW 1994 moeten verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op de wegen, welke niet in het beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

overeenkomstig artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de korpschef van de Nationale Politie, regio Noord-Holland, met de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering en heeft de laatstgenoemde ingestemd met de hierna te besluiten verkeersmaatregelen;

overeenkomstig artikel 37 van het BABW geldt dat, in afwijking van artikel 35 van het BABW, voor de tijdelijke plaatsing van tijdelijke maatregelen deze krachtens een verkeersbesluit geschieden indien de omstandigheden die tot de tijdelijke plaatsing van de tijdelijke maatregel leiden langer duren dan vier maanden dan wel zich regelmatig voordoen;

dat het college van burgemeester en wethouders het nemen van verkeersbesluiten heeft gemandateerd aan de directeur van de gemeente Haarlem met ondermandaat aan de afdelingsmanager Beheer en Beleid Openbare Ruimte (BBOR).

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders de volgende verkeersborden en verkeerstekens te verwijderen en/of te plaatsen komende uit bijlage 1 van het RVV1990, namelijk:

I. ter hoogte van T-kruising – Achterweg – Swaluëstraat, richting de Achterweg;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

II. ter hoogte van T-kruising – Diaconiehuisstraat – Nieuwstraat, richting de Haltestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

III. ter hoogte van T-kruising – Gasthuisplein – Gasthuisstraat, richting het Gasthuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

IV. ter hoogte van T-kruising – Gasthuisplein – Gasthuisstraat, richting het Gasthuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

V. ter hoogte van T-kruising – Gasthuisplein – Kruisstraat, richting het Gasthuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

VI. ter hoogte van T-kruising – Swaluëstraat – Achterom, richting de Swaluëstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

VII. ter hoogte van T-kruising – Swaluëstraat – Achterom, richting de Rozenobelstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

VIII. ter hoogte van T-kruising – Swaluëstraat – Pakveldstraat, richting de Swaluëstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

IX. ter hoogte van T-kruising – Haltestraat – Zeestraat, richting de Haltestraat;

eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

X. ter hoogte van T-kruising – Haltestraat – Raadhuisplein, richting de Haltestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XI. ter hoogte van T-kruising – Kanaalweg – Oosterstraat, richting de Kanaalweg;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als - zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XII. ter hoogte van T-kruising – Kleine Krocht – Raadshuisplein, richting de Kleine Krocht;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XIII. ter hoogte van T-kruising – Schoolplein – Louis Davidsstraat, richting de Schoolstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XIV. ter hoogte van T-kruising – Schoolplein – Louis Davidsstraat, richting de Willemstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XV. ter hoogte van T-kruising – Koningsstraat – Louis Davidsstraat, richting de Koningsstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zaterdag 24 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XVI. ter hoogte van T-kruising – Prinsesseweg – Oosterstraat, richting de Louis Davidsstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XVII. ter hoogte van de aansluiting van het fietspad Zandvoort – Noordwijk op de bocht van de Brederodestraat – Boulevard Paulus Loot;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XVIII. ter hoogte van T-kruising – Seinpostweg – Thorbeckestraat, richting de Boulevard Paulus Loot;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XIX. ter hoogte van T-kruising – Seinpostweg – Thorbeckestraat, richting de Boulevard Paulus Loot;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XX. ter hoogte van aansluiting rotonde Ingenieurs Friedhoffplein op de Brederodestraat – Ingenieurs Friedhoffplein, richting de Brederodestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXI ter hoogte van de T-kruising de – Brederodestraat – Ingenieurs Friedhoffplein, richting de Brederodestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXII. ter hoogte van aansluiting rotonde Ingenieurs Friedhoffplein op de Mauritsstraat, richting de Boulevard Paulus Loot;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXIII. ter hoogte van de T-kruising Thorbeckestraat – Vuurboetstraat, richting de Boulevard Paulus Loot;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXIV. ter hoogte van de rotonde Thorbeckestraat – Hogeweg de Thorbeckestraat richting het Badhuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXV. ter hoogte van de T-kruising Badhuisplein – Kerkstraat, richting het Badhuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXVI. ter hoogte van de T-kruising Badhuisplein – De Favaugeplein, richting het Badhuisplein;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXVII. ter hoogte van de T-kruising Wagenmakerspad – Sandrinastraat, richting het Wagenmakerspad;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXVIII. ter hoogte van de T-kruising Zeestraat – Haltestraat, richting de Zeestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXIX. ter hoogte van de T-kruising Zeestraat – Burgemeester Van Engelbertsstraat, richting de Zeestraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXX. ter hoogte van de T-kruising Van Lennepweg – Van Speijkstraat, richting de Van Lennepweg;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXXI. ter hoogte van de T-kruising Dr. Joh. G. Mezgerstraat – Ontvanger Schoutenstraat, richting de Dr. Joh. G. Mezgerstraat;

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXXII. ter hoogte van de Boulevard Barnaart en de Strandafgang Barnaart, richting Boulevard Barnaart (N200);

- eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ als zone-bord te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur;

XXXIII. ter hoogte van Hogeweg 37 (zijde politiebureau);

- eenmaal verkeersbord type eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ met onderbord type ‘OB502’ om de aanwezige parkeerplaats vrij te houden van geparkeerde voertuigen te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte en halteren voor de bus mogelijk te maken;

- eenmaal verkeersbord type eenmaal verkeersbord type L3b ‘Bushalte’ voor het instellen van de tijdelijke bushalte op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte;

XXXIV. ter hoogte van Hogeweg 30 (overzijde politiebureau);

- eenmaal verkeersbord type eenmaal verkeersbord type C1 ‘Gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ met onderbord type ‘OB502’ om de aanwezige parkeerplaats vrij te houden van geparkeerde voertuigen te plaatsen op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte en halteren voor de bus mogelijk te maken;

- eenmaal verkeersbord type eenmaal verkeersbord type L3b ‘Bushalte’ voor het instellen van de tijdelijke bushalte op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte;

XXXV. ter hoogte van aansluiting Raadhuisplein – Grote Krocht de eenrichtingsverkeerrijrichting te veranderen door;

- eenmaal verkeersbord type C2 ‘Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ te veranderingen in een verkeersbord C3 ‘Eenrichtingsweg’ op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte en halteren voor de bus mogelijk te maken;

XXXVI. ter hoogte van aansluiting Raadhuisplein – Hogeweg de eenrichtingsverkeerrijrichting te veranderen door;

- eenmaal verkeersbord type C3 ‘Eenrichtingsweg’ te veranderingen in een verkeersbord type C2 ‘Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee’ op zondag 25 maart 2018 vanaf 04:00 uur tot zondag 25 maart 2018 20:00 uur voor het instellen van de tijdelijke bushalte en halteren voor de bus mogelijk te maken;

De tijdelijk te realiseren verkeerssituaties met de tijdelijk te plaatsen en/of te verwijderen verkeerstekens op of aan de weg zijn aangegeven middels de bij dit besluit behorende verkeerssituatietekeningen.

De tijdelijk te realiseren verkeerssituaties zijn van toepassing voor de 24 en 25 maart 2018 waarna de oorspronkelijke verkeerssituaties worden hersteld.

De bekendmaking van het verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant conform artikel 26 van het BABW.

Dit besluit treedt in werking één dag na de publicatie in de Staatscourant.

Zandvoort,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort,

Namens dezen,

de algemeen directeur van de gemeente Haarlem,

J. Scholten,

Voor deze

Afdelingsmanager BBOR

R. Koning

N.B.

Indien u zich met het bovenstaande besluit niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van een dergelijk verzoek wordt een griffierecht geheven.

U kunt met een DigiD een verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.