Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 14823

Gepubliceerd op 13 maart 2018 09:18Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 maart 2018 tot intrekking van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Bibliotheekwerk

Openbare Bibliotheken

Stichting Bibliotheekwerk 2018

Intrekking Verbindendverklaring CAO-bepalingen

UAW nr. 11941

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelezen het verzoek van het Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken namens partijen bij bovengenoemde arbeidsovereenkomst, strekkende tot intrekking van de algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Partij ter ener zijde: de Vereniging van Openbare Bibliotheken;

Partijen ter andere zijde: FNV Publiek Belang en CNV Connectief.

Overwegende dat bepalingen van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst bij besluit van 30 juni 2015 (Stcrt. 2015, nr. 14684); laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 2016 (Stcrt. 2016, nr. 28681) algemeen verbindend zijn verklaard tot en met 31 december 2018.

Gelet op artikelen 2 en 6 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

Dictum I

Het besluit van 30 juni 2015 (Stcrt. 2015, nr. 14684) tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Stichting Bibliotheekwerk, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 juni 2016 (Stcrt. 2016, nr. 28681) wordt ingetrokken.

Dictum II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

’s-Gravenhage, 9 maart 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens deze, de Directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving M.H.M. van der Goes

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl