Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 14735Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg; gemeente Rheden

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken overeenkomstig artikel 3:8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Landelijk gebied, locatie Landgoed Middachten: diverse elementen en Havikerwaard 53 te De Steeg en de hierbij behorende stukken ter inzage worden gelegd.

Het plan voorziet in:

- de toevoeging van een bouwvlak voor een beheerschuur, de uitbreiding van dienstgebouwen met een nieuw dienstgebouw/werkschuur en een gebouw ten behoeve van een tweede sanitaire voorziening;

- het planologisch mogelijk maken van een semi permanente parkeervoorziening op de kasteelweide ten behoeve van evenementen en een aanduiding permanente parkeervoorziening: planologisch mogelijk maken van een parkeervoorziening nabij oprijlaan (noordzijde Middachterallee).

Tot slot, een planologische wijziging van de bestemming van dienstwoning aan de Havikerwaard 53 naar een woonbestemming.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende documenten kunnen van 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 worden ingezien bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te De Steeg.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ en vervolgens ‘Bestemmingsplannen’, waarna u het bestemmingsplan kunt oproepen door onder Locatie of Naam de gevraagde gegevens in te vullen. U kunt ook gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0275.BPLG31-ON01.

 

Gedurende bovenvermelde termijn kan eenieder schriftelijk (geen e-mail) zijn zienswijze naar voren brengen bij de Gemeenteraad van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg.

Ook bestaat de mogelijkheid om binnen dezelfde termijn mondeling een zienswijze naar voren te brengen. Hiervoor moet u een afspraak maken met de heer J.W.M. Kroes, telefoonnummer (026) 49 76 420.

 

De Steeg, 14 maart 2018