Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2018, 14613OverigPublicatie toepassen coördinatieregeling school aan de Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat

Logo Arnhem

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 5 maart 2018 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor het bestemmingsplan ‘School Metamorfosenallee - Oegstgeeststraat' en de omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van de school.

De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvinden. Tegen beide kunnen zienswijzen worden ingediend. Na het vaststellen van het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning worden ook deze besluiten gelijktijdig ter inzage gelegd. Tegen beide kan gecombineerd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De coördinatieregeling heeft dus tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende burger slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeft aan te wenden.

Tegen het raadsbesluit tot het van toepassing verklaren van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.