Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VughtStaatscourant 2018, 12749Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’, Vught

Logo Vught

Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ ter inzage ligt.

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Het doel van dit ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ is om te beschikken over een eenduidige planologisch-juridische regeling voor parkeren in alle bestemmingsplannen overeenkomstig de gemeentelijke parkeernota. Dit plan bevat geen beleidswijzigingen.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijlagen ligt van donderdag 8 maart tot en met woensdag 18 april 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt de stukken ook raadplegen via internet www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer NL.IMRO.0865.BPParkeren-ON01, thuis of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

Hoe kunt u reageren op het plan?

Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan wordt gericht aan de gemeenteraad van Vught. Het postadres is: Postbus 10100, 5260 GA Vught. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling.