Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 12576Ruimtelijke plannenGemeente Cuijk - Vastgesteld bestemmingsplan ‘Haps, Aalsvoorten’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Haps, Aalsvoorten’ heeft vastgesteld op 26 februari 2018. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom van Haps ten westen van de woning aan de van St. Hubertseweg 4 te Haps (5433 ND). Het plan maakt het bouwen mogelijk van maximaal 13 woningen met bijbehorende (parkeer) voorzieningen.

Het bestemmingsplan, vaststellingsbesluit en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van woensdag 7 maart 2018 tot en met dinsdag 17 april 2018. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.02BPAalsvoorten-VA01.

Gedurende de voornoemde (beroeps)termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage, door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

  • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingesteld, treedt het besluit niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist.

Cuijk, 6 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk