Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 12365Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o.

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o., met bijbehorende stukken zoals de Nota zienswijzen, op 30 januari 2018 door de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot en met donderdag 19 april 2018 ter inzage in het kader van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inhoud

Binnen het plangebied van Maarsseveense Plassen e.o. liggen het recreatiegebied de Maarsseveense Plassen (grote en kleine plas), de Westbroekse Binnenweg (woonpercelen aan beide kanten van de weg), de Oude Dijk, de Tuinbouwweg en de natuurgebieden polder Maarsseveen en Molenpolder. Alle ingediende zienswijzen zijn beantwoord in de Nota zienswijzen. Alle wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kunt u vinden in de Staat van wijzigingen die onderdeel uitmaakt van de Nota zienswijzen. Aangezien er tijdens de vergadering van de commissie Fysiek Domein op 28 november 2017 en de raadsvergadering van 30 januari 2018 wijzigingen zijn aangebracht in de Nota zienswijzen en Staat van wijzigingen is het van belang dat u de vastgestelde versie van de Nota zienswijzen inziet.

Inzien

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan Maarsseveense Plassen e.o. (NL.IMRO.1904.BPMrssevnplassnMRS-VG01) vanaf vrijdag 9 maart 6 weken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum zonder afspraak inzien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. De Nota zienswijzen maakt, als bijlage bij de toelichting, deel uit van het digitaal en op papier ter inzage gelegde bestemmingsplan. U kunt de vastgestelde Nota zienswijzen ook raadplegen op www.stichtsevecht.nl op de pagina ‘Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen ter inzage’. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Lutters. Zie Contact & openingstijden op www.stichtsevecht.nl.

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 9 maart 2018 tot met donderdag 19 april 2018 schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend of aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbestemmingsplan kunnen beroep instellen. Ook belanghebbenden die menen door de gewijzigde vaststelling alsnog in hun belangen te worden geschaad, kunnen beroep instellen. Het beroepschrift richt u aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Op 20 april 2018 krijgt het bestemmingsplan rechtskracht en kunnen vergunningen worden verleend. Tenzij voor deze datum, naast beroep, ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.