Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 11736Ruimtelijke plannenKennisgeving ongewijzigde vaststelling uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) en ongewijzigde omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, Vivaldi binnen Zuidas A10 zone, gemeente Amsterdam

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in samenhang met artikel 3.31 van de Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 20 februari 2018 het uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 21 februari 2018 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam voorts een omgevingsvergunning verleend voor het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening. De omgevingsvergunning is ongewijzigd verleend ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning zoals die ter inzage heeft gelegen. De bekendmaking van het uitwerkingsplan en de omgevingsvergunning vindt gecoördineerd plaats, zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wro.

Uitwerkingsplan

Het plangebied waar dit ontwerpuitwerkingsplan betrekking op heeft, wordt aangeduid als kavel 12 en maakt onderdeel uit van het deelgebied Vivaldi binnen Zuidas. Kavel 12 is gelegen in de zogenaamde A10 zone, aan de noordzijde van het deelgebied Vivaldi en direct gelegen ten zuiden van de Ringweg A10. Kavel 12 is gelegen direct ten oosten van de Cross Towers.

Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi (NL.IMRO.0363K1703BPGST-VG01) geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Met dit uitwerkingsplan is aan die plicht gehoor gegeven.

Het uitwerkingsplan maakt een functioneel programma mogelijk van maximaal 30.000 m2 bvo waarbij de functies kantoor, verschillende horecafuncties, maatschappelijke dienstverlening, ontspanning en vermaak, detailhandel, zakelijke dienstverlening en sportvoorzieningen zijn toegestaan. Voor de functie detailhandel geldt tezamen met de bestemming Horeca-2 van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi een maximum van 1.500 m2 bvo en voor de functies horeca I, II, III en IV, maatschappelijke dienstverlening, ontspanning en vermaak, consumentverzorgende dienstverlening, zakelijke dienstverlening en sportvoorzieningen geldt een maximum van 500 m2 bvo per functie. De (bouw)regels van het uitwerkingsplan maken een gebouw mogelijk met een programma van 30.000 m2 bvo en met een maximum bouwhoogte van 85 meter vanaf NAP. In het zuidwesten van de kavel is voor een daartoe aangewezen gedeelte een maximale bouwhoogte opgenomen van 2 meter. Voorts geldt voor de kavel vanaf 10 meter hoog, gemeten vanaf het maaiveld, een maximum bebouwingspercentage van 30.

Omgevingsvergunning

Op 31 augustus 2017 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het afwijken van het uitwerkingsplan ten behoeve van het oprichten van een (kantoor)gebouw op voornoemde kavel. Bij de aanvraag is verzocht om toepassing te geven aan de gecoördineerde procedure zoals bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wro.

Het op te richten (kantoor)gebouw is op onderdelen in strijd met de uit te werken bouw- en gebruiksregels. Het gaat daarbij om de hoogte van de basisbebouwing (wordt 23 meter in plaats van 10), het bebouwingpercentage van de kavel vanaf een hoogte van 23 meter (wordt 40 in plaats van 30), de maximale bvo (wordt 40.000 m2 bvo in plaats van 30.000 m2 bvo) en de regels omtrent het parkeren.

Ter inzage

Het uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerst uitwerking) met bijbehorende stukken en de omgevingsvergunning handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening met bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 maart 2018 gelijktijdig ter inzage op de hierna genoemde adressen totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

Het uitwerkingsplan Zuidas-Vivaldi (eerste uitwerking) met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703BPGST-VG01.

De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1703PBGST-VG01. De omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebben de stukken is tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen/ Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam 

Beroep

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 2 maart 2018 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen. Rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de omgevingsvergunning is van toepassing vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 van de Wro. Bovengenoemde besluiten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, eerste lid, van de Wro voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 

Crisis- en herstelwet

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en de verleende omgevingsvergunning treden in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ter attentie van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Amsterdam, 28 februari 2018

burgemeester en wethouders,

A.H.P. van Gils,

gemeentesecretaris

J.J. van Aartsen

waarnemend burgemeester