Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 11596Ruimtelijke plannenVooraankondiging bestemmingsplan

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding is voor de parkeergarage P2 gelegen aan de straat Bisonspoor/ Safariweg. Het plan voorziet in het realiseren van een appartementencomplex met een maximale hoogte van 70 meter op de locatie van de parkeergarage P2.

Op grond artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt eveneens gemeld dat op dit moment nog geen stukken ter inzage liggen. Tegen het voornemen als zodanig kunt u geen zienswijzen indienen. Op dit moment worden onafhankelijke instanties in het kader van het vooroverleg in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over deze planvoorbereiding.

Het nog op te stellen ontwerpbestemmingsplan zal te zijner tijd zes weken ter inzage worden gelegd. Dit wordt afzonderlijk bekend gemaakt. Tegen het ontwerpbestemmingsplan kan eenieder binnen genoemde termijn zienswijzen indienen.