Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2018, 11514Ruimtelijke plannenVASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED, LEMSTERWEG 38A, 38B en 38C TE RUTTEN’ TER INZAGE

Logo Noordoostpolder

 

Het bestemmingsplan regelt voor de gronden achter de percelen Lemsterweg 38a, 38b en 38c te Rutten een uitbreiding van de woonbestemming binnen de kaders van de beleidsregel ‘uitbreiding arbeiderserven’. Voor de overige gronden voorziet het nieuwe bestemmingsplan in een agrarische bestemming met een aanduiding die ‘semi-agrarisch gebruik’ toestaat. Hier kunnen aan wonen gerelateerde activiteiten als een moestuin, een speelweide of het hobbymatig weiden van dieren plaatsvinden. De landschappelijke inpassing is geborgd in voorwaardelijke verplichtingen.

Het plan is in te zien van 2 maart 2018 tot en met 12 april 2018.

Dit kan op:

● www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is NL.IMRO.0171.BP00603-VS01;

● www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;

● de bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres: http://noordoostpolder.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0171.BP00603-VS01

 

Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

 

Het plan is op 19 februari 2018 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Belanghebbenden kunnen beroep indienen tot en met 12 april 2018.

U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan. U kunt beroep indienen als u eerder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft gegeven.

Heeft u niet eerder een zienswijze gegeven? Dan kunt u alleen beroep indienen wanneer u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet eerder kon reageren.

Uw beroep stuurt u naar de Raad van State:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Wilt u voorkomen dat tijdens uw beroep het bestemmingsplan in werking treedt?

Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit doet u bij de Raad van State:

De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De afdeling beslist of de voorlopige voorziening wordt toegekend.

Let op: het indienen van beroep en een voorlopige voorziening kost geld (griffierechten). Voor meer informatie neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State telefoonnummer (070) 426 44 26.

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met Klaas de Jong van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 06 13 34 28 49 of per e-mail (khdejong@noordoostpolder.nl).