Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 11297Overige mededelingen aan het wegverkeerVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Logo Groningen

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is de gemeenteraad bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten. Bij delegatiebesluit van 18 december 2002, nr. 8 heeft de raad zijn bevoegdheid gedelegeerd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de regiopolitie over maatregel en verwijdering, hierin heeft zij positief geadviseerd.

Motivering

Aan Boerhaavelaant.h.v. 297 wordt het bord E6 met onderbord OB309 uit Bijlage 1, RVV 1990 verwijderd omdat houder hier geen gebruik meer van maakt, deze parkeerplaats kan weer worden gebruikt als openbare parkeerplaats.

Besluit

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot verwijdering van het bord E6 met als onderbord OB309 uit Bijlage 1, RVV 1990 aan de (Boerhaavelaan t.h.v. 297).

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit, dan kunt u bezwaar maken. Stuur dan een brief naar:

College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.

Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.

In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief uw:

  • naam;

  • adres;

  • telefoonnummer en e-mailadres; en

  • handtekening.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van het besluit waarmee u het niet eens bent.

Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken na de datum van deze brief. Meer informatie over het maken van bezwaar staat op http://gemeente.groningen.nl.

Voorlopige voorziening

Vindt u dat er heel snel iets moet gebeuren? En dat de behandeling van uw bezwaar niet kan worden afgewacht? Vraag dan om een voorlopige voorziening. Dat kan alleen als u al bezwaar hebt gemaakt. Een voorlopige voorziening vraagt u schriftelijk aan bij de Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Groningen, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Stuur een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Houd er rekening mee dat het aanvragen van een voorlopige voorziening geld kost. Meer informatie staat op https://www.rechtspraak.nl, zoeken op “voorlopige voorziening”.