Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 10931VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerschijfzones en gehandicapten parkeerplaatsen op diverse parkeerterreinen rond winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaatmaart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 37 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer dient een verkeersbesluit te worden genomen voor de in artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bedoelde tijdelijke plaatsingen en tijdelijke maatregelen met een langere duur dan vier maanden.

Het verkeerbesluit betreft het tijdelijk instellen van parkeerschijfzonesvan maximaal 4 uur, tussen 09.00u en 17.00u, opdiverse gedeelten van de parkeerterreinen rond winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen.De geldende parkeerverbodzone op deze terreinen worden hiervoor tijdelijk opgeheven. Tevens worden er tijdelijk drie algemene gehandicapten parkeerplaatsen gerealiseerd op een van de parkeerterreinen. Dit verkeerbesluit zal gelden ten tijde van de verbouwingswerkzaamheden van de nieuwe parkeervoorziening (P1) in Bisonspoor.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond Bisonspoor in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

  • Wordt een soepele doorstroming van de gebruikers van het parkeerterrein gegarandeerd.

  • Wordt de parkeervoorziening en de bereikbaarheid voor minder valide bezoekers gegarandeerd.

Met dit verkeersbesluit wordt de garantie voor de bereikbaarheid voor alle bezoekers van winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen verzekerd. Tevens wordt de afwikkeling en doorstroming van de parkeerterreinen bevorderd.

Met het instellen van een parkeerschijfzone vooronderstaande locaties, zal de parkeerregulatie voor en door de bezoekersvan het winkelcentrum Bisonspoorworden bevorderd. Met de drie gehandicapten parkeerplaatsen wordt ook parkeervoorziening voor minder validen verzekerd.

Daarnaast wordt het kort-parkeren voor de duur van maximaal 4 uur, tussen 09.00u en 17.00u, gestimuleerd en daarmee de doorstroming van de parkeervakken binnen de zone bevorderd. Lang-parkeren kan op P2 en het marktplein.

Het is dan ook gewenst omop de onderstaande parkeerterreinen rond winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen tijdelijk uit de parkeerverbodzone te halen en hier een parkeerschijfzone voor maximaal 4 uur, tussen 09.00u en 17.00u, in te stellen.

Voor de parkeerschijfzoneworden borden E01-ze, E10-max.4h enE11-max.4h (RVV 1990) en onderborden met venstertijden geplaatst aan op de onderstaande locaties.

Ter aanvulling op de bebording worden de parkeervakken binnen de zone voorzien van de bijbehorende blauwe streep.

Voor de gehandicapten parkeerplaatsen zullen drie borden E06 (uit RVV 1990) geplaatst worden.

Op de volgende locaties zal tijdelijk de geldende parkeerverbodzone opgeheven en een parkeerschijfzone en gehandicapten parkeerplekken ingesteld worden:

  • Op het parkeerterrein tussen de supermarkten Dirk van den Broek en Albert Heijn;

  • Op het parkeerterrein naast de Hema tegenover P2;

In de rest van Bisonspoor zal de parkeerverbodzone van kracht blijven.

Bovengenoemde parkeerschijfzones en gehandicapten parkeerplaatsen staan weergegeven op tekening. Deze is op te vragen bij de gemeente Stichtse Vecht.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om een scheiding te creëren tussen lang en kort parkeren op de parkeerterreinen van Bisonspoor, ten einde de bereikbaarheid van de winkelvoorziening voor alle bezoekers te garanderen en de doorstroming van het parkeren op deze delen van Bisonspoor te bevorderen.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de omgeving en de parkeerterreinen rond het winkelcentrum Bisonspoor is leidend in deze afweging.

Alsmede wordt de bereikbaarheid en parkeergarantie voor minder valide bezoekers van het winkelcentrum en de overige voorzieningen rond het winkelcentrum gegarandeerd.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om, op de bovengenoemde parkeerterreinen rond winkelcentrum Bisonspoor in Maarssen, tijdelijk uit de geldende parkeerverbodzone te halen en als parkeerschijfzones van maximaal 4 uur, geldende tussen 09.00u en 17.00u,met drie gehandicapten parkeerplekken in te stellen.

Hiervoor worden op bovengenoemde locaties verkeerborden E01-ze, E06, E10zb en E11ze en onderborden met venstertijden, geplaatst.

Dit tijdelijke verkeersbesluit zal gelden ten tijde van de verbouwingswerkzaamheden van de nieuwe parkeervoorziening (P1) in Bisonspoor.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

R. van Schalkwijk

Teamleider Team Buiten

Maarssen, 20 februari 2018

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.