Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 10881OverigOntwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPParkeren-ON01, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, met ingang van 22 februari 2018  tot en met 4 april 2018 ter inzage ligt.

 

Vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening te vervallen. Vanaf dat moment moeten bestemmingsplannen een sluitende regeling bevatten voor parkeren. Het is nu zo dat niet alle bestemmingsplannen een regeling voor parkeren kennen. Met het voorliggende bestemmingsplan Parapluplan Parkeren wordt voor het gehele gemeentelijke grondgebied een regeling voor parkeren vastgesteld. Dit plan voorziet in een parkeerregeling in bestemmingsplannen waar op dit onderdeel gebreken zijn ontdekt en houdt rekening met bestaande regelingen voor parkeren in de huidige bestemmingsplannen die hun grondslag hebben in afspraken met bijvoorbeeld ontwikkelaars.

 

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl en via de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage wordt u doorgelinkt naar deze landelijke site. Ook kan een papierenversie van het ontwerpbestemmingsplan gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen.

 

Zienswijzen

Tijdens deze termijn kan een ieder gemotiveerd zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan  mondeling, maar wij geven de voorkeur aan een schriftelijk zienswijze. Vermeld altijd uw naam en adresgegevens. Anonieme zienswijzen nemen wij niet in behandeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, o.v.v. 17/109188/ zienswijze ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Parkeren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze maakt u een afspraak met een medewerker van Team Ruimte/ Beleid en Advies.