Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Autoriteit PersoonsgegevensStaatscourant 2018, 10084Overig

Bekendmaking ontwerpbesluit voorafgaand onderzoek Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht te IJsselstein (Werktitel), Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een melding ontvangen voor een verwerking van persoonsgegevens van de hieronder genoemde organisatie:

Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht te IJsselstein (Signaleringsmodule registratie ongewenst huurdersgedrag regio Utrecht) – z2017-08028

Op grond van artikel 31, eerste lid, jo artikel 32, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voert de AP een nader onderzoek uit naar de rechtmatigheid van de door de verantwoordelijke verstrekte beschrijving van deze verwerking. Ter voldoening aan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgen hieronder de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit en kennisgeving van de stukken.

Ontwerpbesluit

De gemelde verwerking houdt in dat de organisatie voornemens is om strafrechtelijke gegevens en/of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken ten behoeve van derden, anders dan in de gevallen genoemd in artikel 22, vierde lid, onderdelen a en b Wbp.

Op basis van het voorafgaand onderzoek is de AP voornemens om de door de melder beschreven verwerking rechtmatig te achten.

Terinzagelegging van de stukken

Het op de melding betrekking hebbende ontwerpbesluit en de onderliggende stukken liggen vanaf heden ter inzage van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. U dient hiervoor een afspraak te maken.

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerpbesluit om de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren naar voren brengen. Zij worden verzocht dit bij voorkeur schriftelijk kenbaar te maken aan de AP via onderstaand adres onder vermelding van boven vermeld zaaknummer. De termijn voor het indienen van een zienswijze bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Telefoonnummer: 070-8888500.