Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadStaatscourant 2017, 9530VerkeersbesluitenGemeente Lelystad, verkeersbesluit: Tijdsbeperking drie op kenteken gereserveerde artsenparkeerplaatsenKempenaar 01 tegenover 52.

Logo Lelystad

Registratienummer: 171006499

Het college van de gemeente Lelystad,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het bepaalde in artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 waarbij de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten aan ons college toekomt;

Overwegingen:

 • 1.

  Op 5 december 2016 is het verkeersbesluit 161845125 aanduiden drie op kenteken gereserveerde artsenparkeerplaatsen vastgesteld;

 • 2.

  nu deze parkeerplaatsen daadwerkelijk gebruikt worden is bij het gezondheidscentrum een verzoek ingediend of de reservering niet beperkt kan worden van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 17.30 uur;

 • 3.

  vanwege de hoge parkeerdruk rond het gezondheidscentrum is het wenselijk dat er bij de gereserveerde artsenparkeerplaatsen een tijdsbeperking komt van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 17.30 uur.

 • 4.

  dit verkeersmaatregelenpakket dient op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bij verkeersbesluit te worden bekrachtigd;

 • 5.

  de betreffende weg is in beheer bij de gemeente Lelystad;

Doel van het besluit:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Motivering

Na het in gebruik nemen van de artsenparkeerplaatsen op Kempenaar 01 tegenover 52 is er vanuit de ondernemers van de Kempenaar bij het gezondheidscentrum een verzoek ingediend om de parkeerplaatsen vrij te geven op zaterdag en zondag. Omdat juist de hoge parkeerdruk in het gebied een reden was voor de toewijzing van de plaatsen heeft het gezondheidscentrum dit verzoek doorgestuurd en gewijzigd in een verzoek van tijdsbeperking geldig van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.30 uur. Gezien de hoge parkeerdruk staan wij positief tegenover dit verzoek.

Belangenafweging

Bij het ontwerpen van het samenhangende verkeersmaatregelenpakket zijn de belangen van de diverse verkeerscategorieën tegen elkaar afgewogen.

Ten aanzien daarvan is geconcludeerd, dat met het vrijgeven van de zaterdag en zondag en tussen 17.30 en 7.00 uur een verlichting van de parkeerdruk wordt gerealiseerd.

Niet is te verwachten dat belanghebbenden bij uitvoering van het verkeersmaatregelenpakket onevenredig in hun belangen worden benadeeld of dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke (onveilige) verkeerssituatie zal ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gevoerd met de korpschef.

Er is een positief schriftelijk advies van de korpschef ontvangen over de verkeersmaatregel, registratienummer: 171007129

Besluit