Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 9156

Gepubliceerd op 17 februari 2017 09:00

Aanwijzen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Zijldiep ter hoogte van huisnummer 11

Logo Dordrecht

Wettelijk kader

Op grond van artikel 2 lid 1 WVW 1994 kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

Op grond van artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd over de handhaafbaarheid van het verkeersbesluit met de verkeersfunctionaris van de eenheid Rotterdam, namens de korpschef van politie.

 

Motivering besluit

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor het realiseren van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op het Zijldiep ter hoogte van huisnummer 11. De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders en beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein. Uit de uitgebrachte adviezen kan worden afgeleid dat betrokkene zich maar over korte afstand te voet kan voortbewegen. Gezien deze beperking en de parkeersituatie ter plaatse is het wenselijk een parkeerplaats voor betrokkene te reserveren. Deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats zal gesitueerd worden ter hoogte van Zijldiep 11.

 

Op basis van bovenstaande overwegingen en met inachtneming van:

 

  • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

  • de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

  • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Algemeen Mandaatbesluit Dordrecht;

 

Besluit het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht:

- een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen op het Zijldiep ter hoogte van huisnummer 11 door het plaatsen van verkeersbord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990;

- een onderbord OB309 aan te brengen bij het verkeersbord E6 waardoor het alleen mogelijk is om hier te parkeren door de eigenaar van het voertuig met dit kenteken.

 

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken na dagtekening ervan schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. U dient uw bezwaarschrift te richten aan:

Het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.

 

Op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. Verder moet het ten minste bevatten: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent?

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de Rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening.

 

 

 

 

Het college van Burgemeester en Wethouders

namens dezen,

de programmamanager Verkeer en Vervoer

van de sector Stadsontwikkeling,

de heer H.P. Wansink

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl