Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 9019Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Haagstede in Maarssenbroek en Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Haagstede in Maarssenbroek en het Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder (Wgh) vanaf vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017 ter inzage ligt.

Inhoud

Het plangebied wordt omsloten door de Floraweg, de Zuilense Ring en de Maarssenbroekse en Amsterdamse Slag. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 135 tot 155 woningen (grond gebonden en appartementen) en een gezondheidscentrum mogelijk op deze niet bebouwde kantoorlocatie in Maarssenbroek. Omdat het geluidsniveau op de gevels van een aantal woningen vanwege het wegverkeer op de Floraweg en de Zuilense Ring hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde in de Wgh, maakt ons college gebruik van de in de Wet geluidhinder genoemde mogelijkheid ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1904.BPHaagstedeMBK-OW01) vanaf vrijdag 17 februari 2017 digitaal raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Ontwerpbestemmingsplan Haagstede in Maarssenbroek en het Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh zijn vanaf vrijdag 17 februari tot en met donderdag 30 maart 2017 zonder afspraak in te zien bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen. Voor informatie over het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met mevrouw L. van de Craats (tel. 14 0346). Voor informatie over het ontwerpbesluit hogere waarden neemt u contact op met de Omgevingsdienst regio Utrecht (tel. 088 – 022 50 00).

Reageren

Vanaf vrijdag 17 februari 2017 kunt u gedurende 6 weken schriftelijk (geen e-mail), digitaal of mondeling een zienswijze kenbaar maken op zowel het ontwerpbestemmingsplan Haagstede in Maarssenbroek als het Ontwerpbesluit hogere waarden Wgh. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan richt u aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze Haagstede Z/17/105737’. Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbesluit richt u aan burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen, onder vermelding van ‘Zienswijze Wgh Haagstede Z/17/10743‘. Voor het indienen van uw zienswijze(n) kunt u ook gebruik maken van een digitaal formulier op www.stichtsevecht.nl. Voor uw mondelinge zienswijze(n) neemt u contact op met mevrouw L. van de Craats (tel. 14 0346).