Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 8932

Gepubliceerd op 17 februari 2017 09:00
Inhoudsopgave

Terinzagelegging concept notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapport (MER) bedrijventerrein Zwaluwenbunders

Logo Tilburg

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend dat de concept notitie reikwijdte en detailniveau MER voor het realiseren van bedrijventerrein Zwaluwenbunders van maandag 20 februari tot en met maandag 3 april 2017 ter inzage ligt voor zienswijzen.

Tilburg heeft behoefte aan een adequate voorraad van uitgeefbare bedrijfskavels. Zo kunnen we bedrijven faciliteren die zich in Tilburg willen vestigen of willen uitbreiden. De toenemende vraag naar grootschalige bedrijfskavels was aanleiding voor de gemeente om te komen tot het nieuwe concept voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Zwaluwenbunders, waarvoor in 2012 al een procedure is opgestart en ook weer is gestaakt. Het plan is om een bedrijventerrein te realiseren dat flexibel is qua opzet, zonder vooraf kavelgroottes vast te moeten leggen en met speciale aandacht voor de landschappelijke inpassing, de ecologische verbindingszones en het beperken van de kosten.

Tijdens de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Zwaluwenbunders is gebleken dat het nodig is om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Een procedure milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) start met het vrijgeven van een concept notitie reikwijdte en detailniveau voor het indienen van zienswijzen. Deze notitie geeft de kaders voor het op te stellen MER weer. Iedereen kan een zienswijze geven op de concept notitie en aangeven wat naar zijn of haar mening zeker moet worden onderzocht. Ook zullen andere overheden en instanties om advies worden gevraagd. De landelijke commissie m.e.r. wordt in een later stadium om advies gevraagd.

Zienswijzen indienen

De concept notitie reikwijdte en detailniveau MER bedrijventerrein Zwaluwenbunders is gedurende de genoemde termijn te bekijken en/of te downloaden op http://www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen.

Tevens ligt een papieren versie ter inzage in de Stadswinkel Centrum, Stadhuisplein 128 (ingang naast het Paleis), geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur.

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de conceptnotitie kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de afdeling Ruimte, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze NRD bedrijventerrein Zwaluwenbunders'. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 013 542 89 89. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze in te dienen.

 

Tilburg, 17 februari 2017

 

Het college,

 

M.J.M. Meijs mr. P.G.A. Noordanus

de gemeentesecretaris de burgemeester

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl