Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De BiltStaatscourant 2017, 820Ruimtelijke plannenGemeente De Bilt - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Centrumkerk e.o.’

Logo De Bilt

Burgemeester en wethouders van gemeente De Bilt geven, op grond van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht kennis van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan: ‘Centrumkerk e.o.’

  •  

Het plangebied

Het plangebied betreft een deelgebied van het centrumgebied van Bilthoven.

 

Aanleiding

Aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan is de wettelijke verplichte actualisering, alsmede de (her)ontwikkeling van de locatie Julianalaan 50 te Bilthoven.

 

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage van donderdag 12 januari 2017 tot en met woensdag 22 februari 2017.

Op dinsdag 31 januari 2017 zal een inloopavond worden gehouden op het gemeentehuis (Mathildezaal) van 18.00 uur tot 20.00 uur.

U kunt de stukken online inzien op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het planidentificatienummer (planid) is: NL.IMRO.0310.16006BP0009-ON01

 

De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Dit is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken.

 

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan ‘College van burgemeester en wethouders van De Bilt’. Per post via: Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de hierna genoemde contactpersoon.

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.

 

Vervolgtraject

Alle zienswijzen worden opgenomen in een zienswijzennota. De zienswijzennota maakt deel uit van het door de gemeenteraad te nemen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen kunnen aanleiding geven tot aanpassingen. Het ontwerpbestemmingsplan wordt dan gewijzigd vastgesteld.

De bekendmaking van de vaststelling zal in het elektronisch gemeenteblad, de Biltsch Courant, de Staatscourant en op de gemeentelijke website worden gepubliceerd. Indieners van een zienswijze worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Meer informatie

Voor specifieke vragen en opmerkingen over het ontwerpbestemmingsplan en de procedure kunt u contact opnemen met de heer A. van Breda van de afdeling Beleid & Strategie van de gemeente De Bilt via telefoonnummer (030) 228 94 11.