Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 8075VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verlagen snelheid op de Rijksstraatweg buiten de bebouwde kom naar 60km/u in Loenen aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het verlagen van de snelheid op de Rijksstraatweg buiten de bebouwde kom tot 60km/u tussen de noordelijke komgrens en de rotonde met de Randweg in Loenen aan de Vecht.

Bij de officiële ingebruikname van de Randweg is de overdracht van de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht in de gemeente Stichtse Vecht afgerond. De gemeente heeft bij deze overdacht de Rijksstraatweg binnen de bebouwde kom ingesteld als 30 km per uur - zone. Dit is conform het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2013 van de gemeente Stichtse Vecht. Voor het stuk buiten de bebouwde kom, vanaf de komgrens tot aan de rotonde, is in het GVVP 2013 de wegcategorisering aangepast van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met 80 km/u, naar een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met 60 km/u.

Het verkeersbesluit sluit tevens aan bij de intentieverklaring: ‘Intentieverklaring voor het verbeteren van de verkeers- en fietsveiligheid langs de N402 (Maarssen - Loenen a/d Vecht - Kerklaan)’ tussen de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht. Waarin de intentie wordt uitgesproken om: ‘Ter plaatse van sportpark de Heul snelheidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km/u, omdat maatvoering conform de Duurzaam veilig richtlijnen voor 80 km/u wegen niet realiseerbaar is zonder bomen te kappen (provincie)’.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Rijksstraatweg en de Randweg in Loenen aan de Vecht gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers op deze wegen beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Het is dan ook gewenst om de snelheid op de hoofdrijbaan op de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht tussen de noordelijke komgrens en de rotonde met de Randweg te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u.

Hiervoor worden op het komportaal van de noordelijke komgrens op de Rijksstraatweg en bij de rotonde bij de aansluiting met de Randweg verkeersborden A01 60 en A02 60 geplaatst. Ook zal markeringen ‘60’ op de rijbaan worden aangebracht.

De weg is in beheer en eigendom van de Gemeente Stichtse Vecht en zij is daarmee bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers en de overgang naar de woonkern van Loenen aan de vecht is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP uit 2013 van de gemeente Stichtse Vecht.

Het doel is een veilig route en overgang te creëren tussen de rotonde en de komgrens waar een snelheidsbeperking geldt van 30km/u.

Tevens worden de gebruikers van de naast deze weg gelegen fietspaden beter beschermd met deze snelheidsverlaging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de snelheid op de Rijksstraatweg tussen de noordelijke komgrens en de rotonde met de Randweg in Loenen aan de Vecht, formeel te verlagen van 80 km/u naar 60km/u.

Hiervoor worden, op bovengenoemde wegen, aan weerzijden verkeersborden A01 60 en A02 60, uit bijlage 1 van het RVV 1990 geplaatst.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

P.V. Koster

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling

Maarssen, 7 februari 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.