Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2017, 75506OverigRegistratie aanduiding politieke groepering

Logo Uden

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uden;

gelet op artikel G3, lid 5, van de Kieswet;

dat op donderdag 23 november 2017 is besloten de volgende aanduiding van de genoemde politieke groepering te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uden.

Politieke groepering:

UdenPlus

Aanduiding:

UdenPlus

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Nadere inlichtingen betreffende de registratie worden verstrekt door:

Afdeling Publiekszaken

Markt 145

5401 EJ Uden

Uden, maandag 18 december 2017

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Uden,

H.A.G. Hellegers