Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkStaatscourant 2017, 75422Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)

Logo Heemskerk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Houtweg’ met nummer NL.IMRO.0396.BPKleineHoutweg-OW01 met ingang van 29 december 2017 gedurende zes weken ter inzage lig bij de receptie van het gemeentehuis en raadpleegbaar is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan zal voorzien in de mogelijkheid tot het oprichten van 10 vrijstaande, 4 twee-onder-een-kapwoningen en 8 hoek- en/of tussenwoningen.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U moet uw zienswijze richten aan de raad, Postbus 1, 1960 AA Heemskerk. Ook kan eventueel mondeling een zienswijze kenbaar worden gemaakt. U kunt hiertoe een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251.

Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn een afspraak te maken.

 

Hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter)

Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter) een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. Het hogere waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden is gedelegeerd aan het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

De directeur van Omgevingsdienst IJmond, gemandateerd bevoegd namens genoemd algemeen bestuur, maakt bekend dat er een ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde voor de geluidbelasting is genomen.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere waarde ligt met ingang van 29 december 2017 gedurende zes weken ter inzage bij de balie van het gemeentehuis van Heemskerk, Heemskerckplein 1 1964 EZ te Heemskerk en bij Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Gedurende de termijn van de tervisielegging kunnen belanghebbenden schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij Omgevingsdienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan Kleine Houtweg (De Splinter) te Heemskerk”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met Omgevingsdienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.