Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2017, 75203Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Bovenberg 67 te Bergambacht

Logo Krimpenerwaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Bovenberg 67 te Bergambacht met ingang van 29 december 2017 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuwe woning en bijgebouw op perceel Bovenberg 67 te Bergambacht.

Zienswijze

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 29 december 2017 zes weken ter inzage in het gemeentekantoor te Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners bouwen en wonen bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer (plan-ID): NL.IMRO.1931.BP1702BG016-VO01.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeenteraad, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient via het Klantcontactcentrum een afspraak te worden gemaakt met de behandelend ambtenaar.