Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkStaatscourant 2017, 75184Ruimtelijke plannenGemeente Nijkerk - Vastgesteld bestemmingsplan Fietstunnel N301 (Ambachtsstraat)    

Logo Nijkerk

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de gemeente Nijkerk bij besluit van 14 december 2017 het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 december 2017 zes weken ter inzage.

Het vaststellingsbesluit en de vastgestelde stukken zijn digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0267.BP0126-0002 en via www.nijkerk.eu/ruimtelijkeplannen.

De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend op afspraak. Dit kan bij voorkeur via www.nijkerk.eu/afspraak of via telefoonnummer 14-033.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld door een ieder die een zienswijze heeft ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Volgens de wettelijke regels bevat het beroepschrift ten minste: de dagtekening, uw naam, adres en handtekening; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk met een kopie daarvan); de gronden van het beroep. Verder zendt u een kopie mee van de zienswijze die u tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend, of u geeft een toelichting waarom u niet in de gelegenheid was een zienswijze in te dienen.

Een beroepschrift heeft geen schorsende werking; dat betekent dat het besluit na afloop van de beroepstermijn in werking treedt en kan worden uitgevoerd. Als u een direct en spoedeisend belang hebt om dat te voorkomen, kunt u binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit wordt van rechtswege geschorst totdat op dit verzoek is beslist.

Uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening adresseert u als volgt:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Met uw elektronische handtekening (DigiD) kunt u online een beroepschrift indienen via http://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Nijkerk, 28 december 2017