Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerStaatscourant 2017, 75112Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras

Logo Haarlemmermeer

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer maken bekend dat zij bij besluit van 19 december 2017 nummer 2017-0071884 het wijzigingsplan ‘Badhoevedorp Lijnden Oost Quatrebras’ hebben vastgesteld. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0394.WPGbadlynoostquatr-C001 en is conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Tegen het ontwerpwijzigingsplan is één zienswijze ingediend. De betreffende zienswijze is niet-ontvankelijk verklaard.

Het plan 

Het op 4 juli 2013 vastgestelde bestemmingsplan Badhoevedorp Lijnden Oost biedt een juridisch planologisch kader voor de bouw van 550 woningen in het deelgebied Quatrebras. Delen van het te ontwikkelen gebied Quatrebras zijn bestemd als Woongebied en in die bestemming is voor 255 woningen een directe bouwmogelijkheid gegeven. De overige 295 woningen zijn, onder andere, voorzien op het huidige tracé van de A9 en kunnen enkel via een in dat plan opgenomen wijzigingsbevoegdheid gerealiseerd worden.

Omdat de omlegging van de A9 is gerealiseerd en de ontwikkeling van deelgebied Quatrebras concreet kan worden uitgewerkt, bestaat aanleiding om van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid gebruik te maken. Naast woningbouw biedt dit wijzigingsplan een planologische grondslag voor de te realiseren infrastructurele- en openbare voorzieningen, zoals (ontsluitings)wegen, water- en groenvoorzieningen.

Inzien

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan en het wijzigingsplan met bijbehorende documenten kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro

Voorts liggen deze stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn deze stukken dagelijks in te zien van 9-13 uur. Een afspraak maakt u via 0900-1852.

De terinzagelegging begint op 28 december 2017 en duurt zes weken.

Beroep

Binnen de zes weken waarin de stukken ter visie liggen, kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, evenals belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de genoemde termijn van terinzageligging. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien het verzoek om voorlopige voorziening tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Samenhang

Tegelijk met deze bekendmaking vindt de bekendmaking van het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden plaats.