Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 75061Ruimtelijke plannenOntwerpomgevingsvergunning met projectafwijking Dijksgracht 20

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken bekend dat met ingang van 29 december 2017 de ontwerpomgevingsvergunning voor het oprichten van een woonark ter inzage zal liggen.

De ontwerpomgevingsvergunning is aangevraagd voor het oprichten van een woonark ter vervanging van de bestaande woonboot gelegen aan de Dijksgracht 20 met bestemming daarvan tot woning.

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ‘Water’. Voor deze strijdigheden wordt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan gevolgd als genoemd in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Ter inzage

De ontwerpvergunning ligt met ingang van 29 december 2017 voor een termijn van 6 weken ter inzage bij:

Stadsloket, Amstel 1 te Amsterdam.

De locatie van de vergunning wordt verbeeld op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn= NL.IMRO.0363.A1713PBSTD-OW01

Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder mondeling of schriftelijk zijn zienswijze over de ontwerpvergunning kenbaar maken aan het Algemeen bestuur van stadsdeel Centrum.

Een schriftelijke zienswijze richt u aan het stadsdeel Centrum, Postbus 202, 1000AE Amsterdam, onder vermelding van : ‘Zienswijze ontwerpomgevingsvergunning: woonark Dijksgracht 20. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen een afspraak maken via telefoonnummer (020) 2564416. Een telefonische afspraak dient uiterlijk één week voor het einde van de terinzageligging te worden gemaakt. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.

Amsterdam 28 december 2017

Burgemeester en wethouders van Amsterdam