Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeusdenStaatscourant 2017, 74016Ruimtelijke plannenGemeente Heusden - vaststelling bestemmingsplan De Gorsen

Logo Heusden

Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 19 december 2017 het bestemmingsplan De Gorsen (NL.IMRO.0797.Degorsen-VG01) heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt bij Elshout en wordt globaal begrensd door het perceel Elshoutseweg 25 aan de westzijde, de Mayweg aan de zuidzijde, de Kerkstraat 13 t/m 31 aan de noordzijde en de begraafplaats aan de oostzijde.

Het bestemmingsplan heeft tot doel om de ontwikkeling mogelijk te maken van maximaal 100 woningen en bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 28 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via www.heusden.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt, alsmede belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kunnen gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarnaast kan iedereen gedurende de bovenvermelde termijn beroep instellen tegen de eventuele wijzigingen die bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waarbij tevens een voorlopige voorziening (schorsing inwerkingtreding besluit) kan worden gevraagd bij de voorzitter van die Afdeling. U kunt ook digitaal beroep instellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.