Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 73890VerkeersbesluitenRealisatie parkeerplaats op kenteken minder validen Bottemastraat te Bussum

Logo Gooise Meren

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

 

Aanleiding verkeersbesluit

In de Bottemastraat te Bussum wordt een minder validen parkeerplaats op kenteken gereserveerd. Om dit mogelijk te maken is een verkeersbesluit genomen.

 

Doelstelling verkeersbesluit

Het doel van het verkeersbesluit is het zo veel als mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Overwegingen

Aan de hier van toepassing zijnde criteria is voldaan.

 

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, op de website van de gemeente Gooise Meren en op de gemeentelijke pagina van het Naarder Nieuws, het Bussums Nieuws en het Muider Nieuws.

 

Besluit

Op grond van de overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders besloten om

 

in de Bottemastraat te Bussum een parkeerplaats voor minder validen op kenteken te reserveren door het plaatsen van verkeersbord E6 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 plus onderbord met daarop het kenteken TS-TZ-39.

 

Tekening

Er is bij dit verkeersbesluit geen tekening gemaakt.

 

Bussum, 20 decenber 2017

 

Namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. I Keuning

afdelingshoofd BORG

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.