Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkStaatscourant 2017, 7361VergunningenVerleende omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, 1e en 2e fase Servennenstraat 6, Moergestel

Logo Oisterwijk

Het college van de gemeente Oisterwijk maakt bekend dat zij met toepassing van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo, artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo en artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo omgevingsvergunning 1e en 2e fase heeft verleend voor het oprichten van een mestbewerkingsinstallatie op de locatie Servennenstraat 6 in Moergestel.

 

De omgevingsvergunning 1e fase betreft de volgende activiteiten:

 • 1.

  strijdig gebruik bestemmingsplan (artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wabo)

 • 2.

  milieu, het oprichten van een inrichting (artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo)

 •  

De omgevingsvergunning 2e fase betreft de volgende activiteit:

 • 1.

  Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wabo)

 

Ter inzage

De aanvraag, het besluit van de Provincie over de ontheffingsaanvraag van de Verordening ruimte, de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en de verklaringen van geen bedenkingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 en de verleende omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 10 februari 6 weken ter inzage. U kunt deze stukken inzien:

 • bij de Centrale Publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 – 13.00 uur.

  Let op: wilt u een aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Dan heeft u een afspraak nodig. Dit doet u door te bellen met (013) 529 13 11.

 • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

 •  

Beroep

Als belanghebbende kunt u, nadat een besluit bekend is gemaakt, daartegen een beroepschrift indienen. Het beroepschrift stuurt u binnen 6 weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd, naar de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA in Breda. U kunt geen beroep instellen als u redelijkerwijs kan worden verweten dat u geen zienswijze tegen de ontwerpbesluiten naar voren heeft gebracht. De verleende omgevingsvergunningen treden pas in werking nadat de termijn voor het indienen van beroep is verstreken. Wilt u dit voorkomen dan moet u ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

 

Eisen beroep

Een beroepschrift moet ondertekend worden en tenminste bevatten:

 • naam en adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt

 • de redenen van het beroep

 • dat de crisis- en herstelwet van toepassing is.

Crisis- en herstelwet

Op de verleende omgevingsvergunningen is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van 6 weken kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Voorlopige voorziening

Als u beroep heeft ingesteld kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als er sprake is van een spoedeisende zaak. Een dergelijk verzoek richt u aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.