Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2017, 72665OverigOngewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “Vlieteiland”

Logo Katwijk

Het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplanbestemmingsplan “Vlieteiland” (met bijbehorende stukken) van de gemeente Katwijk liggen van 15 december 2017 tot en met 25 januari 2018 ter inzage.

Plangebied

Het plangebied van het uitwerkingsplan “Vlieteiland” omvat het noordelijke deel van het bestemmingsplan “ ’De Horn”, het noordelijk deel van het uitwerkingsplan De Horn fase 2b en ligt tussen de Oegstgeesterweg, Korte Voorhouterweg, Collegiantenstraat en het Oegstgeesterkanaal te Katwijk.

Dit uitwerkingsplan maakt de bouw van maximaal 6 vrijstaande woningen mogelijk.

Ter inzage

Het ongewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan is te raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl en www.katwijk.nl onder bekendmakingen en vervolgens bestemmingsplannen.

Tevens ligt het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage op het gemeentehuis te Katwijk.

Beroep

Tegen het besluit van het college van B & W kan gedurende 16 december 2017 tot en met 26 januari 2018 beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerp uitwerkingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt.

  • Tegen de aangebrachte wijzigingen kunnen belanghebbenden beroep instellen.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Digitaal indienen is ook mogelijk