Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 2017, 72469Centraal Stembureau

Registratie aanduidingen en logo politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 11 december 2017 besloten op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

321. De Groenen

322. ASP (Atheïstisch Seculiere Partij)

323. Verenigde Senioren Partij

324. OPA

De Kiesraad heeft op verzoek van de politieke groepering ‘Libertarische partij voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid’ voorts besloten op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de geregistreerde aanduiding ‘Libertarische Partij (LP)’ te wijzigen in de aanduiding:

235. LP (Libertarische Partij)

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 11 december 2017 tevens besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement de volgende aanduiding op verzoek van de politieke groepering ‘Politieke beweging DENK’ in te schrijven:

54. DENK

De Kiesraad tevens besloten op grond van artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement op verzoek van de desbetreffende politieke groepering, met de aanduiding DENK, onder nummer 54 het volgende logo in te schrijven:

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij een of meer van de bovenvermelde besluiten betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel G 5 van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.

’s-Gravenhage, 11 december 2017

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad