Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 72469

Gepubliceerd op 13 december 2017 09:00Registratie aanduidingen en logo politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 11 december 2017 besloten op grond van artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de volgende aanduidingen op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen in te schrijven:

321. De Groenen

322. ASP (Atheïstisch Seculiere Partij)

323. Verenigde Senioren Partij

324. OPA

De Kiesraad heeft op verzoek van de politieke groepering ‘Libertarische partij voor persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid’ voorts besloten op grond van artikel G 1, zesde lid, van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal de geregistreerde aanduiding ‘Libertarische Partij (LP)’ te wijzigen in de aanduiding:

235. LP (Libertarische Partij)

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 11 december 2017 tevens besloten op grond van artikel Y 2 van de Kieswet jo. artikel G 1 van de Kieswet in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement de volgende aanduiding op verzoek van de politieke groepering ‘Politieke beweging DENK’ in te schrijven:

54. DENK

De Kiesraad tevens besloten op grond van artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van het Europees parlement op verzoek van de desbetreffende politieke groepering, met de aanduiding DENK, onder nummer 54 het volgende logo in te schrijven:

Eenieder wiens belang rechtstreeks bij een of meer van de bovenvermelde besluiten betrokken is, kan hiertegen op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel G 5 van de Kieswet beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet uiterlijk op de zesde dag, na dagtekening van de Staatscourant waarin deze mededeling is opgenomen, worden ingediend. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, alsmede de gronden waarop het beroep rust, te bevatten. Indien beroep wordt ingesteld, is griffierecht verschuldigd.

’s-Gravenhage, 11 december 2017

J.G.C. Wiebenga, voorzitter Kiesraad

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl