Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 72048OverigBESLUIT VASTSTELLING VAN HOGERE WAARDE OP GROND VAN WET GELUIDHINDER

Logo Heerhugowaard

Het college stelt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere waarde vast van maximaal 58 dB voor het wegverkeerslawaai voor een bestaand pand aan de Stationsweg 1 te Heerhugowaard. Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning verleend voor de verbouw van een bestaand winkelpand tot woonstudio’s op deze locatie.

Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeerslawaai vanaf de Middenweg op de geplande bebouwing hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. Het college kan onder voorwaarden een hogere waarde vaststellen. Het college heeft het ontwerpbesluit hogere waarde ter inzage gelegd en geen zienswijzen ontvangen. Nu kan het college een hogere waarde vaststellen van maximaal 58 dB.

Inzagetermijn en beroepsmogelijkheden

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien via www.heerhugowaard.nl/terinzage of aan de balie van het gemeentehuis.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den haag. Indien beroep is ingesteld van de Voorzitter van de Afdeling tevens worden verzocht een voorlopige voorziening (schorsing) te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Heerhugowaard, 7 december 2017

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard.

50OV60s