Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2017, 71976Overig

Kennisgeving besluit omgevingsvergunning inrichting WHC-2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend:

Dat aan Nedmag Industries te Veendam, een omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘Planologisch strijdig gebruik’ ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de inrichting WHC-2. De inrichting WHC-2 is gelegen aan de Nedmagweg 199, in de gemeente Veendam.

De omgevingsvergunning betreft uitbreiding van het bestaande gebouw wegens uitbreiding van de verpakkingslijn.

Op het ontwerpbesluit dat van 11 oktober t/m 21 november 2017 ter inzage lag bij de gemeente Veendam zijn geen zienswijzen of adviezen ingediend.

Het besluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 13 december 2017 gedurende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Raadhuisplein 5. Inzage is mogelijk op werkdagen tijdens kantooruren. Wij adviseren u voor de inzage van dit besluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 0598652222).

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen dit besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.