Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2017, 71826Ruimtelijke plannenBekendmaking gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied’ te Naarden.

Logo Gooise Meren

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat in de vergadering van 11 oktober 2017 de gemeenteraad het bestemmingsplan “Stedelijk Gebied, met identificatienummer NL.IMRO.1942.BP2014stedelijkgeb-VA02” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt, met ingang van 14 december 2017 voor een periode van zes weken, tot en met 24 januari 2018 voor een ieder ter inzage.

Omschrijving

De gewijzigde vaststelling betreft een herziening van de verbeelding en een aanvulling op de regels voor het perceel Zwarteweg 28 te Naarden, alwaar bestaande bebouwing in het bestemmingsplan positief zijn bestemd binnen de bestemming ‘Wonen’.

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn is het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Stedelijk Gebied beschikbaar gesteld op bestuur.gooisemeren.nl ‘Stedelijk Gebied’. Tevens kan het vastgestelde bestemmingsplan worden ingezien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

Indienen beroep

Binnen de gestelde termijn van zes weken van 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 kan iedere belanghebbende ten aanzien van de wijzigingen schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het voornoemde adres.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn verstreken is. Indien binnen de beroepstermijn naast het beroepschrift tevens een verzoek is ingediend om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Ard Bolks op het telefoonnummer 035 - 207 0687.