Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2017, 71579VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo De Fryske Marren

behorende bij evenementenvergunning EV 20170040/194090174

Verkeersmaatregelen Dickens Festijn Lemmer op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017

Kenmerk: EV 20170040/194090174

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Dickens Festijn Lemmer te Lemmer binnengekomen op 20 november 2017 om ten behoeve van het organiseren van het Dickens Festijn Lemmer op zaterdag 16 en zondag 17 december 2017 enkele wegen in het centrum van Lemmer af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • diverse attracties worden geplaatst;

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Lemmer liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

besluiten:

1. op zaterdag 16 december 2017 tussen 08.00 uur tot 24.00 uur en;

op zondag 17 december 2017 tussen 08.00 uur tot 24.00 uur;

de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten

 

 • 1.

  Prinsessekade (gedeelte tussen Schulpen – Prinsessekade huisnr. 2);

 • 2.

  Emmakade (gedeelte tussen Burgemeester Krijgerplein – Emmakade huisnr. 11);

 • 3.

  Kortestreek;

 • 4.

  Leeg;

 • 5.

  Langestreek (gedeelte tussen Waaigat – Oude Sluis);

 • 6.

  Waaigat/Flevostraat (gedeelte tussen Langestreek – Kortestreek)

 • 7.

  Schoolstraat (gedeelte tussen Kortestreek – Lijnbaan);

 • 8.

  Gedempte Gracht;

 • 9.

  Kerkhof;

 • 10.

  Nieuwburen (gedeelte tussen Vissersburen – Lijnbaan);

 • 11

  Burgemeester Krijgerplein;

 • 12

  De Schulpen;

 • 13

  Oude Sluis;

 • 14

  Nieuwedijk (gedeelte tussen De Schulpen – Tuinstraat);

 • 15

  Vissersburen;

 • 16

  Gerben Bootsmastraat (gedeelte tussen Vissersburen – Christiaan de Vriesstraat);

 • 17

  Polderdijk (gedeelte tussen Vissersburen – Folkert van de Gaaststraat);

 • 18

  Schans en;

 • 19

  Zeedijk (gedeelte tussen Vissersburen – Zeedijk huisnr. 1 (tankstation BP)

 •  

 •  

2. op zaterdag 16 december 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur en;

Zondag 17 december 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur;

door plaatsing van een schraag inclusief bord overeenkomstig model C2 (eenrichtingsverkeer, in deze richting gesloten) en een bord C3 (eenrichtingsweg) van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, gesloten te verklaren in de richting Follega:

Straatweg (tussen N359-N354 afslag Oosterzee) 

3. op zaterdag 16 december 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur en;

Op zondag 17 december 2017 van 15.00 uur tot 23.00 uur;

door plaatsing van borden overeenkomstig model E1 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeers­tekens 1990, parkeren te verbieden aan éénzijde van:

Straatweg (parkeerverbod aan linker zijde vanaf Follega)

 

 

Joure, 6 december 2017

 

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

 

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener

 • 2.

  de dagtekening

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.