Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FranekeradeelStaatscourant 2017, 71513Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl”, gemeente Franekeradeel

Logo Franekeradeel

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft op 2 november 2017 het bestemmingsplan “Franeker – Industrieterrein West Kiesterzijl” gewijzigd vastgesteld. Hierbij is geen exploitatieplan vastgesteld en is geen milieueffectrapportage-procedure conform het Besluit milieueffectrapportage noodzakelijk gebleken.

Aan de uiterste westkant op Industrieterrein West in Franeker staat een aantal voormalige arbeiderswoningen aan de straat Kiesterzijl (de percelen Kiesterzijl 3, 4, 5, 7, 8, 13 en 15). Deze woningen worden particulier bewoond, maar zijn al lange tijd niet (meer) geregeld in een bestemmingsplan en vallen daarmee onder overgangsrecht.

Daarnaast ligt aan de uiterste westkant van Industrieterrein West een bestaande woonbestemming binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein (het perceel Kiesterzijl 52). Het perceel zelf ligt buiten de planbegrenzing, maar is wel van invloed op dit bestemmingsplan. Gelet op de meest recente eisen op het gebied van milieuzoneringen en bijbehorende afstandsvereisten, verhoudt deze woonbestemming zich niet goed tot de naastgelegen toegestane milieucategorisering voor bedrijvigheid. Deze zal vanuit het perceel Kiesterzijl 52 stapsgewijs naar beneden moeten worden bijgesteld, om te kunnen voorzien in een goede milieuzonering. Hierdoor is ook het bedrijfsperceel Kiesterzijl 18 in het plangebied opgenomen plus een strook grond dat in eigendom is van een nabijgelegen bedrijf. Overigens wordt het perceel Kiesterzijl 18 niet in zijn bestaande bedrijfsuitoefening beperkt.

Gelet hierop is het bestemmingsplan "Franeker - Industrieterrein West" wat betreft de uiterste westkant van het plangebied geactualiseerd en is een zo een passend mogelijke planologische regeling opgesteld voor de aanwezige woningen en de aanwezige bedrijvigheid. Daarnaast zal de toegestane milieucategorisering ten opzichte van de woonbestemming Kiesterzijl 52 worden aangepast.

Het zogenoemde planidentificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0070.BPFRAKIESZIJL2016-VAS1

Wijzigingen na ontwerpfase

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is het vastgestelde bestemmingsplan op de volgende onderdelen gewijzigd:

-Aan artikel 3 lid 3.1.a.8 van de planregels wordt de volgende zinsnede toegevoegd:

“, met dien verstande dat het gebruik als woning is toegestaan maar dat indien het gebruik van de woning gedurende minimaal 1,5 jaar is gestaakt, het gebouw niet meer in gebruik mag worden genomen ten behoeve van bewoning anders dan bewoning in het kader van de uitoefening van een bedrijf;”

-Daarnaast wordt in artikel 10.2 een tekstuele omissie hersteld door de volgende bepaling toe te voegen:

“Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.”

-Tenslotte zijn in de toelichting in verband met de gewijzigde vaststelling diverse verduidelijkingen opgenomen.

Heeft u vragen?

Voor informatie over het bestemmingsplan en/of de procedure kunt u bellen met de afdeling Ruimte (14 0517). Vanaf 2 januari kunt u bellen met de afdeling Omgeving (0517 – 380 380). Dit kan op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur.

U kunt het bestemmingsplan bekijken

Vanaf 14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 loopt de beroepstermijn tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. In verband met de verbouwing van het gemeentehuis door het lopende fusietraject is de gemeente in de periode vanaf 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018 slecht bereikbaar dan wel gesloten. In de week voor 21 december 2017 kunt u terecht in de naast het gemeentehuis gelegen tijdelijke units aan de Harlingerweg 18. Vanaf de jaarwisseling kunt u terecht in het gemeentehuis van de nieuwe gemeente Waadhoeke, gevestigd aan de Harlingerweg 18 in Franeker. U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan bekijken op werkdagen tussen 8:30 en 13:00 uur (later op de middag op afspraak).

Gelet op het bovenstaande wordt extra de nadruk gelegd op het feit dat het bestemmingsplan gedurende de hele beroepstermijn ook digitaal is te raadplegen, via de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?

Dan kunt u in beroep gaan. Dit kunt u binnen zes weken doen, tot en met 24 januari 2018. U kunt alleen in beroep gaan als:

  • -

    u een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebt ingediend,

  • -

    u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest binnen de gestelde termijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. U hoort bij deze categorie als u bezwaar hebt tegen de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, en

  • -

    u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is betrokken. Of u ook echt belanghebbende bent wordt getoetst aan de wet.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In uw beroepschrift staat in ieder geval uw naam en adres, de datum, de naam van het bestemmingsplan waar u het niet mee eens bent en waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Wilt u dat het bestemmingsplan niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de Raad van State. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een beroepschrift heeft ingediend en er sprake is van spoed.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het bestemmingsplan treedt zes weken na deze bekendmaking in werking. Is er binnen deze termijn een voorlopige voorziening aangevraagd? Dan moet de Raad van State hierover eerst een uitspraak doen. Het bestemmingsplan treedt dan pas na deze uitspraak in werking.